Kategorie

Vyznejte se: Změny u daně darovací a dědické od 1.1.2008

Reforma veřejných financí, která se rozběhla s účinností od 1. 1. 2008 se dotkla mnoha daňových zákonů a tím i ovlivnila náš každodenní život. Některé změny se výrazně dotknou i nemovitostí.
Zbystřit by nyní měli zejména ti, kteří od tohoto data libovolnou nemovitost zdědí, nebo ji dostanou darem. Dochází totiž k výrazným změnám v zákoně o dani dědické, dani darovací a z hlediska četnosti i k nepatrným změnám v dani z převodu nemovitostí.

Víte, do které skupiny patříte?

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Důležité je si uvědomit, že příbuzenským vztahům vzniklých narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a dále také manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Zaznamenali jste nejvýznamnější změny?

Asi nejvýznamnější pozitivní změnou je zavedení osvobození od daně darovací u bezúplatného nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny. V praxi se například jedná o klasickou darovací smlouvu, kdy rodiče darují svému dítěti nemovitost. Osvobození od daně darovací dává všem „jedinečnou příležitost“ obdarovat, popř. narovnat vlastnictví k nemovitosti mezi příbuznými bez jakéhokoliv zdanění. Jediným vaším nákladem tak bude vypracování příslušné smlouvy a uhrazení správního poplatku při vkladovém řízení na katastru nemovitostí. Rovněž nebudete muset nechat vypracovat znalecký posudek na převáděnou nemovitost, který dříve vyžadovaly finanční úřady. Z výše uvedeného logicky vyplývá, že již nebude podávat ani daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací při nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny poplatníků. Přijatou novelou zákona rovněž došlo k rozšíření osvobození od daně dědické při nabytí majetku děděním, a to i na poplatníky zařazené do II. skupiny osob pro účely výpočtu daně dědické.

Důležité upozornění nakonec

Pro posouzení, jaké osvobození od daně dědické nebo daně darovací bude uplatňováno při nabytí majetku, je rozhodující, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně. Touto skutečností je u daně dědické nabytí majetku děděním (podle § 460 občanského zákoníku se dědictví nabývá smrtí zůstavitele), u daně darovací touto skutečností bude bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Pokud dojde k úmrtí člověka nebo k bezúplatnému nabytí majetku na základě daného právního úkonu před nabytím účinnosti zákona, tj. před 1. 1. 2008, úplné osvobození od daně dědické u osob zařazených do II. skupiny a od daně darovací u osob zařazených do I. a II. skupiny nelze uplatnit. V těchto případech se bude nadále postupovat podle dříve platné úpravy, tj. ve znění daňového zákona do 31. 12. 2007. Poznámka K některým změnám dochází i v části zákona o dani z převodu nemovitosti. Jedná se ale o změny, které se nedotknou běžných  převodů nemovitostí dle běžných kupních smluv. 
ab
ab
ab
ab
ab