Kategorie

Vyvarujte se chyb při výstavbě domu

Při přípravě stavby i při výstavbě domu bohužel dochází k mnoha chybám. Podívejme se na ty, které se často opakují.

Chyby při přípravě stavby i při výstavbě domu se dají rozdělit do dvou základních skupin. Chyby koncepční, později prakticky neodstranitelné, vznikají při přípravě a projektování. Chyby technické se mohou objevit jak v projektu, tak při stavbě.

Celkový přístup k domu

Základní koncepční chybou může být celkový přístup k domu. Konzumní společnost zaměřená na spotřebu výrobků klade důraz na funkci, pořizovací cenu, rychlost „dodávky“ a módní líbivost. Pod tlakem stereotypů si člověk ani neuvědomí, že dům měl po staletí jiné ceněné vlastnosti než „výrobky“. Nebyl pouhou lépe či hůře fungující „stavební dodávkou“. Běžně se od něj očekávalo, že bude mít vliv na své majitele po generace tím, že utváří vnitřní i vnější prostředí, které a tedy i koriguje jejich jednání.

Každý z nás zná nepopsatelný, neuchopitelný, ale zcela zřejmý pocit přítomnosti „vyššího principu“ nebo „ducha“, který zažil před silným uměleckým dílem či stavbou, pocit výjimečnosti a svátečnosti, který zažil uvnitř stavby, která je architektonickým dílem. Takové působení není výsadou katedrál nebo honosných sídel. Celá řada jednoduchých, ale myšlenkově bohatých domů poskytuje návštěvníkům a uživatelům každodenní zdroj pozitivní energie. Začneme-li uvažovat o výstavbě domu, nenechejme se zahnat do řešení utilitárních otázek, ale začněme touhou vytvořit pro sebe a své okolí dílo – architekturu. Obohatí celý náš další život.

Podle cizího vzoru

Další koncepční chybou je snaha užít jinde viděný vzor na pozemek, jenž máme k dispozici, do prostředí, které má své vlastní hodnoty a řád. Zdařilý dům, který má všechny atributy, jež povznášejí stavbu do kategorie „architektura“, je vždy spjat s místem, na kterém je vystavěn, a nelze jej prostě přenést jinam.

Tak jako je absurdní myšlenka výstavby Karlštejna v Americe, je absurdní, jsou-li opakovány projekty rodinných domů. Při návrhu domu je třeba reagovat nejen na typ okolního prostředí, na velikost a orientaci pozemku ke světovým stranám, ale také na historické souvislosti, kulturní vazby, estetické a jiné, pro místo speci?cké vlivy.

Nekoncepční projektování

S opakováním vzorů souvisí další z koncepčních chyb projektování domu, který neodpovídá způsobu života budoucího uživatele. Pro vznik kvalitního díla je nezbytná důkladná analýza budoucího způsobu používání. Nový dům samozřejmě ovlivní způsob života obyvatel, je ale nepravděpodobné, že zásadním způsobem ovlivní jejich dlouhodobé návyky.

Situace, kdy se lidé, kteří žili celý život v panelákových místnostech, nedovedou po dlouhou dobu vypořádat s pocitem ztracenosti v rozsáhlých prostorách nového možností a peněz, které jsou k dispozici na provoz domu, je podmínkou správného rozhodnutí o prostorovém typu domu, počtu pater, provázanosti s okolní krajinou, velikosti a řešení kuchyně, bazénu, tělocvičně, pokojích pro hosty, dílnách pro hobby a podobně. Je až s podivem, jak zkreslené představy o svém vlastním životě máme a kolik přání vydáváme za každodenní realitu. Pro důkladnou analýzu je třeba vyhradit potřebný čas.

Práce kvapná málo platná

Nepřiměřeně krátká doba na přípravu koncepce domu a dále krátká doba na projektové práce je další z chyb, které stojí za zmínku. Uvedené analýzy, varianty studií, diskuse nad nimi s architektem, vnitřní diskuse v rodině uživatelů, porovnávání se vzory a rozhodování vyžadují dostatek času. Rozhodnutí, která jsou přijata, určí, jak budou investovány peníze, které jsou zpravidla spláceny větší část následujícího života, a tedy v jakém prostředí a jakým způsobem budou obyvatelé žít.

Stavím si sám

Další koncepční chybou je rozhodnutí řídit přípravu a projektování domu vlastními silami, a to bez ohledu na to, jaké je vzdělání a profese stavebníka. Daleko jednodušší a speciální vzdělání nevyžadující činnosti jsou běžně svěřovány odborníkům. Návrh domu je souborem mezidisciplinárních činností, které jsou podmíněny talentem, studiem a mnohaletými praktickými zkušenostmi architekta.

Architekt umí zhodnotit všechny známé vlivy a dává klientovi v nastalých situacích na výběr z řady možných řešení. Je nezastupitelnou stranou v diskusi, která objektivizuje vstupy i řešení, je „advokátem“ klienta při reakci na řadu rozporů, které při každé tvorbě zákonitě vznikají, a odborným garantem správných návrhů včetně technických.

ab
ab
ab
ab
ab