Kategorie

Vychází užitečná kniha "Nový stavební zákon s komentářem pro praxi"

Usnadnil, nebo zkomplikoval nový stavební zákon život drobným stavebníkům, stavebním firmám, investorům i úředníkům? Zatímco polemik a osobních názorů se denně objevuje velké množství, s relevantním zhodnocením nyní přichází nakladatelství GRADA, které vydává téměř sedmisetstránkovou publikaci + CD ROM "Nový stavební zákon s komentářem pro praxi".
Autorem knihy je renomovaný právník v oblasti výstavby a územního plánování a sekretář České komory architektů, JUDr. PhDr. Jiří Plos. Titul nezbytný pro všechny subjekty spojené se stavebním trhem přináší plná znění právních předpisů a formuláře nejen samotného stavebního zákona, ale rovněž změnového zákona ke stavebnímu zákonu, správní řád či prováděcí vyhlášky.

Další změny zákona na obzoru

„V době, kdy stavebnictví prochází konjunkturou, ale kdy si i samy stavební úřady stěžují na vysoký stupeň zmatku ve stavebním procesu, je podobná zevrubná a sofistikovaná analýza nesmírně potřebná. Autor nádavkem upozorňuje na pasáže zákona, které časem pravděpodobně doznají legislativní změny,“ uvádí na okraj vydání publikace Radomír Matulík, šéfredaktor redakce technické literatury nakladatelství GRADA. Text knihy je přehledný a strukturovaný také pro laiky. Veškeré hodnotící pasáže jsou viditelně označeny.
Bolesti nového zákona Rozporné vnímání nového stavebního zákona ilustruje například autory úpravy často zmiňované zjednodušení realizace menších staveb. Podle nich se rozšířil okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jde namátkou o stavbu do 25 metrů čtverečních podlahové plochy, která není podsklepená, či stavbu skleníku. Půlroční implementace nového zákona do každodenního života ukazuje, že paradoxně došlo k významné komplikaci, která může vést k narůstajícímu počtu nepovolených, černých staveb. Důvod? I tyto stavby vyžadují minimálně územní souhlas, jehož získání je vzhledem ke stanoveným podmínkám velmi obtížné.

Horké chvilky zažívají také představitelé obcí

Dalším velmi citlivým problémem je územní plánování: obce byly bez ohledu na skutečnost, kdy a v jaké podobě a kvalitě své územně plánovací dokumentace pořídily, vystaveny nutnosti pořídit si za značné finanční prostředky a zcela zbytečně dokumentace nové, a to ve velmi krátké lhůtě. I obce, které pro svoji velikost územní plán nepotřebují, jsou administrativně nuceny si ho pořídit, protože v opačném případě platí intravilán z roku 1966 – což je naprosto nesmyslné omezení. Bez ohledu na potřebnost jsou i mnohé dotační prostředky vázány na vydanou územně plánovací dokumentaci.
Co také najdete v knize Nový stavební zákon s komentářem pro praxi • plné znění stavebního zákona (část věnovanou územnímu plánování, stavebnímu řádu i společným ustanovením) • zákon o vyvlastnění • prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu • právní předpisy upravující další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. • zákon o výkonu povolání včetně výkladu k prováděcím předpisům • správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) • přehled právních předpisů souvisejících se stavebním zákonem, s investiční činností v území a s výkonem povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků s krátkým komentářem Neméně důležitou součástí publikace jsou samostatné přílohy – schémata a formuláře. Města a obce ocení namátkou schéma procesu pořízení územně plánovací dokumentace a podkladu, stavebníci a projektanti pak vzory žádosti o vydání územního souhlasu či vzory rozhodnutí o povolení stavby v prakticky použitelné elektronické podobě.
4 otázky pro JUDr. PhDr. Jiřího Plose Pane doktore, od počátku jste patřil mezi hlasité kritiky některých nových opatření stavebního zákona. Přinesla tato právní úprava podle vás vůbec nějaké zjednodušení? V souběhu se správním řádem ve velmi omezené míře a jen v dílčích věcech. Předpokladem pro využití těch mála přínosů, které nový stavební zákon má, je velmi kvalifikovaný správní aparát, který bude aplikovat stavební zákon a související předpisy podle jejich smyslu a účelu. Již nynější praxe mne utvrzuje v pravém opaku. Jak jinak si například vyložit v územním plánování nově se objevivší návrh zadání zásad například hl. města Prahy (snad údajně po konzultaci s ministerstvem pro místní rozvoj), ve kterém je tupě a formalisticky uplatněn (doslova opsán) stavební zákon a příslušná prováděcí vyhláška, ale celý smysl plánování jako velmi individuální činnosti, výsostně politické, se ztrácí. Žádný individuální program pro Prahu, ale opsaný text vyhlášky. Z aplikace některých nástrojů, které určitý potenciál zjednodušení obsahují – například kontrolní prohlídky stavby a navazující kolaudace, jsou mnozí zcela bezradní. Již nyní je zřejmé, že si mnozí neví s tímto instrumentem rady: kdo tyto prohlídky povede?, kdo je bude konat?, co bude posuzovat?, jaké bude mít pravomoci, například bude-li to autorizovaný inspektor – a má-li tuto činnost vůbec vykonávat? Jistě je možné některá úskalí zákona, jeho mnohomluvnost a zároveň nejednoznačnost, překlenout výkladem ve správní praxi – ale to by mělo být vyhrazeno velkým specialitám, nikoliv nejběžnějším případům správních řízení. Jste sekretářem České komory architektů. Nemohou se proto komentáře v knize někomu zdát příliš jednostranné a vedené právě pohledem architektů, urbanistů a projektantů? Tomu jsem se bránil. Text je zaměřen šířeji. Pokud to tak působí, pak možná proto, že pozice architektů, urbanistů či inženýrů je pro dobrou aplikaci stavebního práva velmi důležitá. Snažil jsem se, aby kniha napomohla k orientaci těm, kdo v celém procesu nesou podstatnou odpovědnost: stavebníkům-investorům, projektantům, dodavatelům staveb, obcím či krajům jako politickým subjektům zodpovědným za správu území, také stavebním úřadům. Mnohé bylo nutno nechat stranou – za samostatné kapitoly by stála památková péče, ochrana přírody a krajiny a mnohé další obory veřejného práva. Rozsah publikace i její užitkovost však měly limitující charakter. Může drobný stavebník vnímat publikaci „Nový stavební zákon s komentářem pro praxi“ jako „kuchařku“, která mu pomůže realizovat například studnu nebo skleník? Doufám, že ano, byť platí, co jsem uvedl dříve. Řada speciálních věcí musela skončit u souhrnného komentáře. Například podrobnější náležitosti některých speciálních stavebních řízení, jejichž ponechání – obdobně jako prakticky nulovou redukci dotčených správních úřadů a speciálních právních předpisů, považuji za největší prohru nové právní úpravy. Přesto i v těchto případech jsou podrobněji uvedeny obecné věcné a právní souvislosti, jednotlivá konkrétní ustanovení přímo se dotýkající speciálních předpisů v souvislosti například s povolováním staveb (ochranná pásma, zmocňující ustanovení pro dotčené správní orgány a podobně). Ten, kdo bude chtít realizovat například skleník, bude tuto publikaci potřebovat jen ve velmi omezené míře; takovému stavebníkovi bych doporučoval, aby se svěřil odborníkům a využil jejich služeb. Je asi zbytečné pořizovat si truhlářskou srovnávačku, protahovačku, frézu a okružní pilu, potřebuji-li uříznout pár prken. Sledujete přípravu rekodifikace občanského zákoníku? Jak by se tato zásadní právní norma mohla promítnout do platného stavebního zákona? Sleduji ji zatím spíše z povzdálí, byť jsme opakovaně s některými osobami jednali o aktivnější účasti profesního společenství (Česká komora architektů) na přípravě tohoto kodexu, který se i výstavby, byť jen v určité části, nepochybně dotkne. Snaha autorského týmu přiklonit naši právní úpravu zpět k evropským kontinentálním konvencím (s určitým respektem i k právu anglosaskému, neboť tyto systémy k sobě postupně v řadě oblastí občanského práva, například smluvního práva, nacházejí cestu), je mi velmi blízká. Blízká je mi i snaha autorů hledat jazykově vytříbená znění, revidovat pojmový aparát a provést jeho pročištění a sjednocení, snaha po zpřehlednění předpisu k jeho lepší srozumitelnosti a použitelnosti – tedy právě opak toho, co se podařilo v zákonu stavebním. Obdobně též snaha vrátit se k pojmům v minulosti ověřeným a navázat tak přiměřeně na tradici vynikající legislativně technické práce první republiky nebo Rakouska-Uherska. Spolu s vedoucím tohoto autorského týmu, prof. JUDr. Karel Eliášem, mi však nezbývá, než povzdechnout, že veškerá tato snaha začíná a končí u zoufalého stavu současného práva v České republice, počínaje nepřehlednou změtí předpisů a konče jejich nekvalitou, nekvalitou právního řemesla! Připomínám jen, že například v úplných zněních vydaných v nedávných měsících, se vůbec nepromítl změnový zákon k zákonu stavebnímu, že byly vydány zákony, neobsahující i více novel (zákon o civilním letectví). Tato publikace by chtěla být příspěvkem k renesanci českého práva alespoň tím, že poukáže na nejhorší nešvary a navrhne směr jejich nápravy.
ab
ab
ab
ab
ab