Kategorie

Třiďte odpad rychle, jednoduše a především správně

 Deset milionu Čechů vyprodukuje ročně až 2 miliony tun odpadů. A to ještě nedosahujeme úrovně některých jiných evropských zemí, kde jeden obyvatel vyhodí do popelnic až 300 kg odpadků ročně.
Je jen na nás, jak se budeme chovat k životnímu prostředí, jež nás obklopuje, a zda přistoupíme k problematice s plnou odpovědností, to znamená, že budeme s odpady nakládat tak, aby byly pro přírodu co nejmenší zátěží.
 

Co se skrývá pod názvem komunální odpad?

Označením „komunální odpad“ se rozumí směs různorodých odpadů, které vznikají na území obce. To znamená, že tento pojem nezahrnuje jen odpady vyprodukované domácností, ale také odpady od živnostníků, z údržby městské zeleně apod. Jak už bylo řečeno, komunálního odpadu stále přibývá, a proto by naším cílem mělo být jeho množství co nejvíce snížit.
 
Tady je několik užitečných rad, jak tohoto cíle dosáhnout:
  • Kupujte větší balení – větší balení totiž znamená menší množství obalového materiálu
  • Nekupujte zboží s přehnaně luxusními obaly
  • Neplýtvejte teplem, vodou, elektřinou – za výrobou energií totiž stojí velké množství vyprodukovaného odpadu
  • Kupujte raději kvalitní věci, které déle vydrží
  • Uvažte, zda potřebujete opravdu novou věc koupit (to se týká hlavně elektrospotřebičů)
  • V neposlední řadě třiďte odpad – jen tak může dojít k jeho druhotnému využití, tedy k recyklaci
Třídit odpad je nutné hned poté, co vznikne, to znamená pokud možno ještě v kuchyni. Rozhodně není vhodné začít třídit odpad až venku u kontejneru.
 

Plasty – problém moderní doby

Současný životní styl a jeho úroveň logicky vede ke zvyšování objemu plastových odpadů. Jedná se nejen o tzv. PET lahve, ale také o plastové tašky, sáčky, kelímky od jogurtů a další plastové obaly. Plasty odhazujeme do žlutě označených kontejnerů. Ale pozor, třiďme důkladně. Pokud se do kontejneru na plasty dostane odpad, jenž ostatní plasty znečistí, celý obsah kontejneru se tím znehodnotí a již není možné jej recyklovat.
 
Proto do žlutého kontejneru rozhodně nevhazujte podlahové krytiny, trubky, koberce, obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla či obaly od nebezpečných látek (barvy, chemikálie). Procesu recyklace rovněž prospějete tím, že budete PET lahve od nápojů sešlapávat. Slisované lahve se totiž lépe lisují a zaberou při odvozu méně místa.

Nesmrtelné sklo

Sklo je velmi odolný materiál. Na celkové produkci odpadu se podílí 7 – 9 %. Při jeho třídění si ovšem musíme dát dobrý pozor na to, jakou má námi odhazované sklo barvu. Na sklo jsou totiž určeny dva druhy kontejnerů: bílý a zelený. Do bílého kontejneru patří pouze čiré sklo, tzn. lahve od nápojů, různé skleněné nádoby a věci z domácnosti. Do zeleného kontejneru pak odhazujte sklo barevné (zelené, hnědé či jinak zbarvené) a dále sklo tabulové.
 
Do kontejneru na sklo ovšem nikdy nevhazujte porcelán, drátosklo, varné sklo, monitory televizí či počítačů, zrcadla, automobilová skla, lahvičky od léčiv, zářivky a výbojky.
 

Tradiční papír

Třídění papíru známe většinou všichni již od svých školních let. Také zde platí pravidlo, že do modře označeného kontejneru patří pouze papír, proto sem neodkládejte ani papír silně znečištěný nebo časopisy s plastovou obálkou.

Bioodpad patří do kompostárny

Dalším specifickým druhem odpadu je bioodpad. Zákon o odpadech stanoví, že komunální bioodpady nesmějí být vyváženy na skládku bez předchozí úpravy. Obce jsou povinny zajistit zpracování bioodpadů vznikajících při údržbě městské zeleně nebo od soukromých zahrádkářů. Proto jsou zakládány tzv. kompostárny. Zde vzniká kvalitní hnojivo.
 
Pokud máte vlastní zahrádku, rozhodně se vyplatí zřídit si vlastní kompost nebo si zakoupit plastový kompostér. I zde je ovšem nutné dávat dobrý pozor na to, co do kompostu odhazujeme. Pokud se totiž do kompostu dostane něco, co sem nepatří, zvláště pak plasty nebo nebezpečné odpady, může dojít ke zničení kompostovacího procesu a kompost tak bude znehodnocen.

Pozor na nebezpečný odpad

Každý z nás se někdy setká s nebezpečnými druhy odpadů. S nimi je třeba nakládat zvlášť opatrně. Jedná se především o prošlé léčivo, baterie, domácí úklidovou chemii, zářivky, ledničky, obrazovky, monitory, autobaterie, barvy, laky, nátěry, odmašťovadla, oleje, umělá hnojiva a další především chemické látky. Ve městě je tyto odpady možno odevzdat do tzv. sběrných dvorů. Na vesnicích pak obecní úřad obvykle dvakrát ročně zajistí mobilní sběr nebezpečných odpadů. Informace určitě získáte na obecním úřadě.
 
Na závěr je ještě nutno podotknout, že zákon o odpadech ukládá výrobcům a prodejcům některých spotřebních produktů povinnost tzv. zpětného odběru. To se týká například pneumatik, akumulátorů, výbojek, elektrospotřebičů, lednic či baterií. Pokud se tedy těchto věcí potřebujete zbavit, můžete je bezplatně odnést zpět výrobci nebo prodejci. Léky s prošlou záruční lhůtou vždy odevzdávejte v lékárně, která zajistí jejich správnou likvidaci. Nebezpečné látky ani léky nikdy nesplachujte do kanalizace. Můžete tím poškodit správné fungování čistírny odpadních vod, a tím způsobit znečištění vodních toků.
ab
ab
ab
ab
ab