Kategorie

Státní dotace na solární systémy, tepelná čerpadla a kotle na biomasu: Žádosti pouze do konce března 2009! Dotace na zeteplení rodinných domů? V dubnu

Je tu skvělá možnost, jak získat státní dotaci na ekologické otopné systémy a obnovitelné zdroje energie. A to na starší, již realizované projekty! Je tomu méně než 18 měsíců, co jste pořídili tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či solární systém? Získejte od státu zpět až 55 tisíc ze své investice. Pozor! Žádosti lze podávat npouze do konce března 2009. Revoluční novinkou pak budou dotace na zeteplování rodinných domů. Takové výhody doposud požívaly jen domy panelové, tak neváhejte! Zateplení domu se nyní opravdu více než vyplatí.
 

Od dubna 2009: dotace na zeteplení rodinných domů či změnu vytápění a otopných systémů

Médii v nedávné době proběhly informace o možnosti získání dotací na zateplování budov rodinných domů a výměnu stávajícího topení za novější ekologičtější způsob vytápění. Jedná se o dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR. Přibližme si proto tento nový dotační program podle informací zveřejněných na webových stránkách Státního fondu životního prostředí.

Státní dotace a podpora do března 2009: Změna vytápění za nízkoemisní systémy

Lidé, kteří chtějí změnit stávající topení za ekologičtější, mohou v současné době žádat o dotaci na Státním fondu životního prostředí. Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz je k dispozici příloha II Směrnice MŽP, ve které jsou uváděny přesnější informace a podmínky pro poskytnutí podpory. Podle zveřejněných informací je na tento program vyčleněna pro první kvartál 2009 částka cca 40 miliónů korun.

Nízkoemisní topné systémy podporuje státní dotace

Jedná se o dotační program podporující náhradu stávajících kotlů na uhlí za ekologičtější způsoby topení (nízkoemisní kotle na biomasu, nebo tepelná čerpadla). Nově je poskytována dotace i pro novostavby za předpokladu, že tato novostavba splňuje nároky na nízkoenergetický standard a žadatel musí doložit, že danou novostavbu není možné napojit na stávající vedení zemního plynu nebo na centrální zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění anebo celoroční ohřev teplé vody. Lidé, kteří by měli zájem o tento dotační program, musí podat svou žádost na Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí do 31. března 2009. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce, maximálně však 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

Podpora od dubna 2009 na zateplení domů: poprvé v historii i pro rodinné domy

Na tuto podporu od dubna 2009 naváže nový dotační program pro domácnosti, který bude zaměřen na obnovitelné zdroje a na energetické úspory. Energetické úspory nejen při rekonstrukcích stávajících rodinných domů ale i u novostaveb. Pro tento dotační program bude na čtyřleté období vyčleněno až 25 miliard korun. Prostředky by měly být získány z prodeje emisních povolenek. V rámci tohoto dotačního programu budou podporovány:

  •  kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie,
  • náhrada neekologického způsobu vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

dále taky instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb ale i také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Předpokládané oblasti státní podpory formou dotace:

  • Úspory energie na vytápění v obytných budovách, komplexní zateplení obálky rodinných a bytových domů vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu budovy, kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů (realizace sady opatření z nabídnutého výběru).
  • Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu, podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním standardu.

Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody, výměna neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle na tuhá a kapalná fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním topným faktorem při daných teplotních charakteristikách, instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do nízkoenergetických novostaveb rodinných a bytových domů, instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy.

Podmínky dotační podpory změny vytápění budou od dubna přísnější

Podmínky tohoto dotačního programu v oblasti obnovitelných zdrojů navazují na stávající dotační program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s příznivějšími emisními charakteristikami. Žadatelé instalující tento otopný zdroj splňující pouze emisní třídu 3 musí o dotaci zažádat do konce března v rámci stávajícího programu podpory. Poté již nebudou o taková zařízení dotačně podporována.

U nového dotačního programu nebude možné žádat o podporu projektů již realizovaných

Možnosti zpětného podávání žádostí na již zrealizované akce budou v rámci tohoto nového programu omezeny. Nebude možné podpořit akce dokončené před vyhlášením tohoto dotačního programu. Rozhodným datem bude u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov datum převzetí stavby od dodavatelské firmy,u novostaveb pak datum kolaudace, kolaudačního souhlasu nebo oznámení užívání stavby. Realizace musí být prováděna kvalifikovanou dodavatelskou firmou.

Podrobné podmínky nového dotačního programu na zateplování rodinných domů budou uveřejeněny v březnu 2009

Podle informací uveřejněných na webových stránkách bude vyhlášení dotačního programu, zveřejnění podrobnějších informací a podmínek pro tento dotační program (včetně výše dotací) uveřejněno v průběhu března 2009. Žádosti bude možné podávat od dubna 2009 a trvání tohoto dotačního titulu se předpokládá do konce roku 2012.

Administrativa pro dotace má být jednoduchá a přehledná

Pro zjednodušení administrace programu se předpokládá zapojení finančních institucí (bank, stavebních spořitelen apod.). Žádost tedy bude možné kromě krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí podávat také na pobočkách těchto institucí. O dotaci na více opatření bude možné žádat v jedné jediné žádosti. Některé kombinace opatření (typicky zateplení a výměna topného zdroje) budou navíc zvýhodněny dotačním bonusem.

Podpora a dotace nově také pro rodinné domy, program Panel zůstává také v platnosti

Podporovanými subjekty v rámci tohoto programu budou vlastníci rodinných a bytových domů: fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města a obce a podnikatelé. V rámci tohoto dotačního programu bude stanovena maximální výše dotace na jeden objekt za celé programové období do roku 2012. U novostaveb bude příjemcem dotace jen první vlastník rodinného domu nebo bytu. Tohoto dotačního programu nebude možno využít na zateplování panelových bytových domu, tyto objekty mají samostatný dotační program vypsaný Ministerstvem pro místní rozvoj – program PANEL.

Sledujte Svět bydlení, podrobné podmínky dotací na zateplení a změny vytápoění zveřejníme

V rámci popisovaného dotačního programu si Ministerstvo životního prostředí si vyhradilo právo upravit podmínky programu před jeho vyhlášením a zveřejněním podrobných podmínek podpory. Z tohoto důvodu by zájemci o tuto dotaci měli vyčkat zveřejnění podrobnějších podmínek a požadavků. Podrobnější informace získáte na webových stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz , nebo se obraťte na Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí pro příslušný kraj. Rozhodně se vyplatí sledovat zpravodajství, webové stránky Ministerstva životního prostředí a rozhodně i stránky Světa bydlení: jakmile ministerstvo zveřejní podrobné podmínky dotačního programu, budete informováni!

 foto: archiv redakce Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab