Kategorie

Snesete tíhu věcného břemene?

Vlastnictví nemovitosti neznamená automaticky neomezená dispoziční práva. Majitel nemovitosti totiž může být omezen ve svých právech k nemovitosti právem někoho jiného. Tato práva se označují jako věcná břemena.
Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Právo se zřizuje buď ve prospěch osoby, nebo je spojeno s vlastnictvím dané nemovitosti.

Kupujete-li nemovitost, zjistěte si, zda na ní nevázne nějaké věcné břemeno

Navždy, nebo jen do smrti?

Právo odpovídající věcnému břemeni vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Zatížení nemovitosti věcným břemenem přechází na každého dalšího vlastníka nemovitosti, tzn. že nemovitost je zatížena věcným břemenem nezávisle na budoucím vlastníkovi. Rozdílně se ale musíme dívat na věcná břemena spojená s určitou osobou. Tato práva jsou spjata jen s touto osobou – na následovníky nepřechází. Zemře-li oprávněný z věcného břemene, břemeno automaticky zaniká.

Smlouva je nutností

Věcná břemena vznikají příslušnou smlouvou, která je písemná. Při samotném uzavírání smlouvy figurují proti sobě dvě smluvní strany. Povinný, který je povinen něco konat, něčeho se zdržet, něco strpět, a oprávněný, jemuž jsou práva na základě smlouvy přiznána. Když vlastník stavby není současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby, které bude spočívat v právu cesty přes přilehlý pozemek. Věcným břemenem lze zatěžovat buď celý pozemek, nebo jen jeho část. V tomto případě bude nezbytné nechat tento úsek geodetem zaměřit. Geodet vypracuje geometrický plán určující např. rozsah přístupové cesty ke stavbě a tento plán bude nedílnou součástí smlouvy.

I přes váš pozemek může vést cesta k sousedům

Nezapomeňte!

Pokud je smlouva o zřízení věcného břemene řádně uzavřena, může mít pro účastníky dalekosáhlé důsledky. Pro jednu stranu třeba i řádné „břemeno“, pro druhou obvykle klidné spaní. Při koupi nemovitosti byste se proto měli zajímat, zda na ní nevázne nějaké věcné břemeno. Vždyť koupit dům s věcným břemenem dožití pro současného majitele nemusí být zrovna to, co jste si původně představovali. Druhy věcných břemen • věcné břemeno cesty • věcné břemeno chůze • věcné břemeno jízdy • věcné břemeno provádění oprav plotu, zdi, střechy apod. • věcné břemeno vedení potrubí, nadzemních a podzemních vod • věcné břemeno spoluužívání jímky • věcné břemeno čerpání vody • věcné břemeno bytu, bydlení • věcné břemeno užívání
ab
ab
ab
ab
ab