Kategorie

Slavné vily Jihomoravského kraje

Kniha Slavné vily Jihomoravského kraje je součástí rozsáhlého edičního projektu, kterým si pražská Umělecká agentura Foibos a. s. klade za cíl zmapovat a zveřejnit nejvýznamnější vily a rodinné domy na území České republiky od dob historismu do současnosti.
 

V souvislosti s přípravou tohoto svazku se partnerem vydavatele stalo Muzeum města Brna, z jehož bohatých materiálů plánové a fotografické dokumentace mohli autoři s úspěchem čerpat. Kniha je přehledně rozdělena do několika oddílů (Epilog historismu, Secesní moderna, Od moderny k funkcionalismu, Proměny třicátých let, Poválečný vývoj a současnost) a zabývá se nejen vývojem individuálního obydlí v čase (jakým způsobem se na něm projevovaly nové architektonické myšlenky), ale sleduje rovněž podíl stavebníka, jenž se v mnoha případech na výsledné stavbě výraznou měrou podílel. Knihu je zároveň možné číst jako mikro dějiny moderní architektury a na osudech jednotlivých staveb sledovat hlavní mezníky v historii jihomoravské i české architektury. V neposlední řadě osudy jednotlivých zadavatelů staveb, z nichž převážná většina patřila mezi osoby společensky, umělecky, politicky či hospodářsky angažované, dokládají mnohdy tragické konce, které stavitele ať už za války či v éře komunismu potkaly. Publikace rovněž seznamuje s dobovými diskusemi, které vznik přelomových stavebních děl provázely a dokládá rovněž mnohdy rozporuplné přijetí i takových staveb, jako byla například vila Tugenhat, v níž byla v době, kdy vedle monumentálních a velmi nákladných staveb vznikalo i sociální bydlení pro nepříliš nemajetné občany moravské metropole, spatřován modernistický snobismus a sídlo novodobé finanční šlechty.

 
Čtenář si při pročítání knihy opatřené bohatou obrazovou přílohou zároveň uvědomí, že i dnes je možné z funkcionalistického odkazu a kvalitní předválečné architektury čerpat, což dokládá i nynější stavební vývoj, jež vtiskuje obydlím postaveným v nedávné době jednotící, i když názorovně diferencovanou linii.
 
Slavné vily Jihomoravského kraje, Jan Sedlák (ed.), Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Lenka Kudělková, Kateřina Lopatová, Jindřich Vybíral, vydala umělecká agentura Foibos a. s. ve spolupráci s Muzeem města Brna, Praha 2007, ISBN 978-80-87073-02-5.
ab
ab
ab
ab
ab