Kategorie

Seriál o tepelných úsporách: Zateplení stropu a půdy

Seriál o tepelných úsporách: Zateplení stropu a půdy
V minulých dílech jsme si přiblížili výběr zateplovacích systémů a vysvětlili jsme, jak naložit s tepelnou izolací po povodni. Tentokrát se podíváme na zateplení stropu a půdy.

V posledních letech se i původně nevyužívané půdní prostory mění v prostory bytové a dodatečná tepelná izolace se používá až následně při této přestavbě. V případě, že takovou přestavbu v nejbližších letech neplánujete, zamyslete se, kolik tepla a samozřejmě i financí lze ušetřit jen položením minerální izolace na současný strop. Jsou to významné úspory s návratností během několika let.

Kdy zateplovat strop?

Před realizací zateplení je nutné pečlivě zvážit ekonomický přínos tohoto kroku, jelikož zateplení stropu a půdy velmi úzce souvisí i se zateplením ostatních obalových konstrukcí. Je logické, že pokud je starý dům z plných pálených cihel s tloušťkou zdiva 450 mm bez dodatečného zateplení (což odpovídá cca 15 mm minerální izolace Isover), je nutné zaizolovat nejenom strop, ale i fasádu. Z pohledu tepelně izolačního je vhodné izolace stropů dimenzovat tak, aby korespondovaly s již hotovým zateplením, pokud je navrženo a provedeno dle současné legislativy. Vyhláška zákona o hospodaření energií 78/2013 přesně popisuje parametry, které je nutné při rekonstrukci splnit. Ve sklepech je možné použít EPS, ale na chodbách je vždy nutná vata. Pokud máme fasádu izolovanou cca 14 cm bílého polystyrenu, na stropy nevytápěných sklepů bychom měli použít přibližně 10 cm silné desky tepelné izolace, aby bylo zateplení „vyvážené". Tloušťka samozřejmě bude záležet na typu izolace, kterou si vybereme. "Na strop lze samozřejmě aplikovat klasický zateplovací systém z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken tvořený izolantem, tenkovrstvou omítkou a mechanickým kotvením," říká Karel Sedláček, manažer technické podpory ve společnosti Isover. "Pokud ale máme izolaci uvnitř objektu (na stropě či stěnách), odpadá nutnost ochrany před deštěm a sněhem. Mechanické upevnění systému také nehraje stejnou roli jako v případě umístění izolace na vnější stěně namáhané větrem."

Je parozábrana nutná?

Zateplení stropu s sebou přináší i úskalí ohledně použití parozábrany. V případě, že stropní prostor dodatečně zateplíme, je nutné mít v konstrukci parotěsnou zábranu. Ta se umisťuje co nejblíže k vytápěnému prostoru, a to buď do podhledu (pod budoucím zatepleným stropem - pokud to lze) či přímo pod minerální izolaci kladenou na strop. U staveb s železobetonovou stropní konstrukcí, která nevykazuje vady či praskliny, je konstrukce sama o sobě do jisté míry parotěsná. V případě, že konstrukce parotěsnou funkci plní, je použití další parozábrany zbytečné. V ostatních případech (trámové stropy, stropy vykazující praskliny a poruchy, atd.) je ale parozábrana nutná vždy. V těchto případech lze použít například chytrou parobrzdu Isover Vario KM Duplex UV, která vyjma parotěsné funkce nabízí i další významné výhody.

Technologické možnosti zateplení stropu

Zjednodušenou alternativou klasických ETICS systémů je celoplošné lepení na stropní konstrukce bez dodatečného kotvení. Ze statického hlediska tím odpadá sání větru, zůstává pouze tíha vlastní izolace. Pro splnění podavků požárních norem je vhodné (a někdy nutné) použít izolace z minerálních vláken. "Pro celoplošné lepení se hodí desky s minerálními vlákny s kolmou orientací," doporučuje Karel Sedláček. "Ve vnitřních prostorech není nutné chránit izolaci proti klimatickým jevům, je tedy možné desky z minerálních vláken pouze natírat či stříkat barvou, nebo je případně nechat bez povrchové úpravy." Abychom dosáhli efektu bosáže, je možné použít i desky se sraženými hranami. Na očištěný povrch se celoplošně lepí izolační desky flexibilními cementovými lepidly. Po standardní době vytvrdnutí pak následuje odsátí prachu z povrchu desek a jejich penetrace pomocí akrylátového nátěru. Na takto připravené desky už je možné stříkat fasádní barvu, osvědčené jsou barvy akrylátové (kvůli přilnavosti). Toto řešení je v pořádku z tepelného i požárního hlediska, je zajímavé i vizuálně a navíc je o dost levnější než plnohodnotný systém ETICS.

Bezpečnost a ekologie

V případě, že dbáte na šetrnost k životnímu prostředí, zajímejte se o environmentální hodnocení výrobků (EPD – Environmental product declaration). Hodnotí se komplexní energetická potřeba na výrobu, včetně šedé energie, znečištění ovzduší a vody během vlastní výroby a následné distribuci, dále potom množství veškerého odpadu a jeho potenciálu k recyklaci. Požární bezpečnost u nás upravuje norma ČSN 73 0810. Dočtete se v ní, kde je možné použít systémy s EPS a kde už je nutné použít materiály nejvyšší požární třídy reakce na oheň A1 či A2. Požární norma dále hovoří o dodatečném zvyšování požární odolnosti izolovaných stropů, kde byla v minulosti aplikována izolace z pěnových polystyrenů. Doporučeny jsou požární vrstvy o tloušťce nejméně 15mm pomocí omítek, nebo desek třídy reakce na oheň A1 nebo A2, přičemž tyto krycí vrstvy musí být zakotveny do stropních konstrukcí.

Přečtěte si také

Jak vybrat a navrhnout zateplení? Co s izolací po povodni?

ab
ab
ab
ab
ab