Kategorie

Převod bytu z družstevního vlastnictví

Družstevní byt má výhodu nižší ceny, ale jako vše na světě má i své nevýhody. Podívejme se na ně trochu zblízka.
 

Na družstevní byt si nemůžete vzít půjčku nebo hypotéku. Ideální není ani varianta kombinace osobního a družstevního: pokud se družstvo rozhodne dům opravit a potřebuje si půjčit, stačí jediný nesouhlas vlastníka, aby byla celá snaha zmařena. Dům může být i napůl v osobním a družstevním vlastnictví, má to však svoje nevýhody. Není tedy divu, že se družstva často celá a najednou transformují na sdružení vlastníků. Proces to není jednoduchý a budete k němu s největší pravděpodobností potřebovat právníka – pokud ovšem nemáte nějakého opravdu šikovného, práva znalého a chytrého souseda. Do začátku se vám ale určitě budou hodit naše rady.

Krok první: Povinnosti družstevníka před převodem

Jak složitý bude převod, to je otázka, jejíž řešení leží zejména ve vztazích mezi družstevníkem a bytovým družstvem, respektive dalšími členy. Ze zákona má každý z členů právo nahlížet do dokumentů týkajících se fungování družstva. Můžete tak snadno zjistit, zda má družstvo nějaké dluhy a pokud ano, jak velká část zbývá.

Právní úkony, které souvisí s převodem do osobního vlastnictví

- Prohlášení vlastníka budovy, včetně schématu podlaží domu - Návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí - Smlouva o převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví - Návrh na vklad smlouvy o převodu bytů do vlastnictví do katastru nemovitostí - Návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství - Stanovy společenství vlastníků jednotek

Tyto závazky mohly vzniknout rekonstrukcí celého domu, opravou střechy nebo instalací výtahu. Před převodem budete muset svůj podíl na celkovém dluhu družstvu, tedy anuitu, zaplatit.

Krok druhý: Žádost o převod do osobního vlastnictví

Zda vůbec bude možné byty do osobního vlastnictví převádět, rozhoduje členská schůze družstevníků, tedy současných nájemníků. Pokud jste družstevní byt koupili, může být o převodu již rozhodnuto a vy tak máte cestu otevřenou – nebo také můžete být mezi prvními, kdo tuto otázku nadnese. Pak se připravte na delší čekání, které ani nemusí být korunováno úspěchem. Žádný zákon nedonutí družstevníky, aby s převodem souhlasili, a pro vás neexistuje žádný nárok na individuální převod a ani se takové procedury nemůžete právně domáhat. Než bude váš byt opravdu váš, chvilku to potrvá.

Krok třetí: Náležitosti převodní žádosti

Jakmile víte, že převodu do OV (osobního vlastnictví) je družstvo otevřeno, můžete začít sepisovat žádost o převodu do osobního vlastnictví. Ta musí obsahovat osobní údaje družstevníka (jméno, příjemní, titul, rodné číslo, trvalé bydliště), specifikaci bytové jednotky podle smlouvy a také podrobné údaje o domu, ve kterém se byt nachází (najdete na katastru), termín, do kdy má být převod uskutečněn, datum sepsání a podpis žadatele. Vzor smluv najdete na internetu nebo se můžete požádat o odbornou právní pomoc.

Krok čtvrtý: Družstvo dává zápis na katastr

Jakmile je žádost sepsána a předána bytovému družstvu, to podá na katastr nemovitostí takzvané Prohlášení vlastníka nemovitosti, ve kterém prohlašuje, že na základě zákona č. 72/1994 Sb. a pozdějších předpisů vymezuje v budově bytové a nebytové jednotky.

Může být dům napůl družstevní a napůl soukromý?

Ano, je to možné. Prohlášením na katastru se v domě vymezí jednotlivé bytové jednotky (což v rámci družstva neexistovalo) a ti, kdo o převod zažádali, budou mít své byty v osobním vlastnictví a vytvoří pravděpodobně společenství vlastníků bytových jednotek. Ti ostatní – družstevníci – zůstanou v bytovém družstvu a nic se pro ně nemění. Nicméně co se péče o dům týče, mohou se v budoucnosti vyskytnout potíže (viz úvod článku).

Pokud byla do té doby udělána jakákoli kolaudační rozhodnutí nebo jiná dokumentace, vztahující se k nemovitosti, budou jako přílohy součástí tohoto prohlášení. Není asi třeba dodávat, že katastr potřebuje originály nebo ověřené kopie.

Krok pátý: Katastr zapisuje vlastníky

Po úspěšném zapsání prohlášení je vhodné na katastr dodat smlouvu o převodu. Ta musí obsahovat údaj, zda nový majitel – nabyvatel – je členem družstva, či nikoliv, a také technicky přesný popis převáděné jednotky i všech společných prostor domu a pozemků, a to včetně práv, věcných břemen a povinností. Dnes už se nové byty prodávají téměř výhradně do osobního vlastnictví. Součástí smlouvy je i náčrtek vyjmenovaných prostor a také původní prohlášení vlastníka nemovitosti. Na základě smlouvy o převodu bytu pak katastr zapíše do listu vlastnictví změnu vlastníka.

Krok šestý: Vytvoření společenství vlastníků

Přestože jste se už stali majiteli bytu, stále musíte pečovat o společné prostory. Noví vlastníci jsou tak povinni vytvořit takzvané společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které si vede své účetnictví, zajišťuje pravidelné platby do fondu oprav a komunikuje případně s bytovým družstvem a dalšími úřady jménem všech vlastníků. proto velmi záleží, koho si zvolíte za předsedu.

Anuita

Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje.

Společenství vlastníků může vzniknout v domě, kde jsou alespoň tři bytové jednotky v osobním vlastnictví různých majitelů. Zákon určuje, že společenství vzniká v den, kdy je zakládací listina s vyznačenou doložkou o vkladu na katastr doručena poslednímu z těchto majitelů. Nezapomeňte před založením také sepsat stanovy, nebo o jejich sepsání požádejte právníka. Foto: STOCK.XCHNG

ab
ab
ab
ab
ab