Kategorie

Pravidla soutěže ve čtenářské fotogalerii Světa bydlení

.

I. Organizace soutěže

I. 1. Zadavatelem soutěže (dále jen zadavatel) O nejlepší fotografii … (dále jen soutěž) je Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 492 41 257, DIČ: CZ492 41 257, Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3. I. 2. Organizátorem zprostředkujícím realizaci soutěže (dále jen pořadatel nebo organizátor) je portál Svět bydlení a společnost NetDirect s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice I. 3. Soutěž probíhá podle těchto Pravidel soutěže (dále jen pravidla) I. 4. Soutěž probíhá v jednom kole v termínu od ... .. 2009 do ... .. 2009.

II. Podmínky soutěže

II. 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má trvalé bydliště na území České republiky. II. 2. Účast v soutěži ani výhra nejsou právně vymahatelné. Zadavatel ani organizátor nenesou odpovědnost za rizika spojená s převzetím výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. II. 3. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině. Účastník registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku pravidel soutěže zadavateli soutěže - společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45 jakožto správci a organizátorovi soutěže jakožto zprostředkovateli, za účelem vyhodnocení této soutěže, zveřejnění na webových stránkách správcem, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. II. 4. Soutěže se lze zúčastnit opakovaně. Jeden účastník má možnost do soutěže zařadit několik soutěžních fotografií. II. 5. Je-li účastníkem soutěže osoba mladší 18 let, vyhrazuje si organizátor oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval účastníka. II. 6. Každý zájemce o účast v soutěži se musí vložením požadovaných údajů přihlásit na webové stránce čtenářské fotogalerie a zařadit nahrané fotografie do soutěžní kategorie. Při přihlášení uvádí účastník své přihlašovací jméno a e-mail. Soutěžící, jejichž e-mailová adresa nebude platná, nebudou platně registrováni a nemohou být právoplatnými účastníky soutěže. Výherce soutěže bude o výhře organizátorem vyrozuměn na uvedenou e-mailovou adresu. II. 7. Soutěž probíhá v jednom kole. Návštěvníci portálu Svět bydlení svým hlasováním vybírají nejlepší fotografii. Vyhrává fotografie s nejvyšším čtenářským hodnocením. II. 8. Komunikace se soutěžícími, vyhlašování výsledků čtenářského hlasování a dodatečné organizační informace týkající se soutěže, budou probíhat elektronickou poštou a prostřednictvím publikování informací na webových stránkách soutěže.

III. Harmonogram soutěže

III. 1. Vyhlášení soutěže a soutěžní kategorie pro čtenářské fotografie proběhne ... .. 2009 III. 2. Hlasování čtenářů bude probíhat do ... .. 2009. Výherce bude zveřejněn ... ... 2009. III. 3. Vítěz soutěže bude o své výhře vyrozuměn na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Vítěz pak organizátorovi soutěže sdělí svou poštovní adresu. III. 4. Výhry budou vítězi poslány poštou na účastníkem uvedenou adresu vždy v měsíci následujícím po zveřejnění výsledků.

IV. Další ustanovení

IV. 1. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž dle vlastního uvážení ukončit, zrušit nebo pozastavit. Zároveň má právo v průběhu soutěže upravit či změnit pravidla soutěže a vyhrazuje si právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže s výjimkou změn, které by měly vliv na rovné postavení účastníků soutěže. IV. 2. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakoukoliv nepřesnou nebo nesprávnou informaci způsobenou jak uživateli internetových stránek, tak jakýmkoliv zařízením nebo programem spojeným se soutěží nebo jakoukoliv technickou nebo lidskou chybou, k níž dojde během zpracování soutěžních výsledků. IV. 3. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakékoliv problémy nebo technická selhání počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů programového vybavení, ani za nedoručení elektronické pošty nebo registrace z důvodu zahlcení provozu sítí. IV. 4. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost v případě, že kdokoliv nemohl vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoliv technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích. IV. 5. Zadavatel může dle svého uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže kdykoliv za neplatný z důvodu jakékoliv technické nebo systémové chyby. IV. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit jakékoliv sporné situace nastalé v průběhu soutěže. IV. 7. Pravidla soutěže, kterými jsou všichni účastníci soutěže vázáni, jsou k dispozici na adrese www…..cz, kde bude také po skončení soutěže zveřejněna kompletní výherní listina. IV. 8. Ostatní vztahy, výslovně neupravené v těchto pravidlech soutěže, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
ab
ab
ab
ab
ab