Kategorie

Pravidla soutěže magzínu Svět bydlení a Nábytku Jeko o víkendový pobyt na horské chatě

I. Organizace soutěže o víkendový pobyt na horské chatě od firmy Jeko Moravia s.r.o. (dále jen soutěž) I. 1. Zadavatelem soutěže (dále jen zadavatel) o víkendový pobyt na horské chatě (dále jen soutěž) je Raiffeisen s
I. Organizace soutěže o víkendový pobyt na horské chatě od firmy Jeko Moravia s.r.o. (dále jen soutěž) I. 1. Zadavatelem soutěže (dále jen zadavatel) o víkendový pobyt na horské chatě (dále jen soutěž) je Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 492 41 257, DIČ: CZ492 41 257, Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3. I. 2. Organizátorem zprostředkujícím realizaci soutěže (dále jen pořadatel nebo organizátor) je magazín Svět bydlení a společnost NetDirect s.r.o., IČ: 25907077, DIČ: CZ 25907077, Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava – Vítkovice I. 3. Poskytovatelem plnění výhry je společnost Jeko Moravia s.r.o. provozující e-shop Nábytek Jeko.cz, IČ: 278 24 276, DIČ CZ 27824276, Český Těšín, Slezská 1408/32, PSČ 737 01. Společnost Jeko Moravia s.r.o. do soutěže poskytla víkendový pobyt na horské chatě I. 4. Soutěž probíhá podle těchto Pravidel soutěže (dále jen pravidla) I. 5. Soutěž probíhá v jednom kole v termínu 25. 1. 2010 do 28. 2. 2010. II. Podmínky soutěže o víkendový pobyt na horské chatě od firmy Jeko Moravia s.r.o. II. 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má trvalé bydliště na území Evropské unie. II. 2. Účast v soutěži ani výhra nejsou právně vymahatelné. Zadavatel ani organizátor nenesou odpovědnost za rizika spojená s převzetím výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. II. 3. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině. Účastník svou účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném ve formuláři pro odpověď na soutěžní otázku zadavateli soutěže – společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, organizátorovi (NetDirect s.r.o.) soutěže a poskytovateli plnění výhry (Jeko Moravia s.r.o.) za účelem vyhodnocení této soutěže, zveřejnění na webových stránkách, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. II. 4. Soutěže se nelze zúčastnit opakovaně. S jednou platnou e-mailovou adresou je možné se zúčastnit pouze jednou. II. 5. Je-li účastníkem soutěže osoba mladší 18 let, vyhrazuje si organizátor oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval účastníka. II. 6. Každý zájemce o účast v soutěži musí vyplnit požadované údaje do odpovědního formuláře soutěže, zejména zadat:
  • svou platnou e-mailovou adresu,
  • odpověďi na soutěžní otázku "Které dětské hřiště  z kategorie Dětský nábnytek/Dětská hřiště na www.nabytek-jeko.cz je únejvyšší?" (1/ kód výrobku, 2/ výška výrobku)
  • souhlas s Pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů.
Soutěžící, jejichž e-mailová adresa nebude platná, nemohou být právoplatnými účastníky soutěže. Výherce soutěže bude o výhře organizátorem vyrozuměn na e-mailovou adresu, kterou jako účastník soutěže uvedl do odpovědního formuláře. II. 7. Soutěž probíhá v jednom kole. Z autorů všech správných odpovědí na soutěžní otázku bude 3. 3. 2010 vylosován 1 (jeden) výherce, který získá
  •  od firmy Jeko Moravia s.r.o., provozovatele e-shopu Nábytek Jeko.cz, víkendový pobyt na horské chatě pro až 12 osob v termínu, na němž se výherce dohodne s provozovatelem chaty
II. 8. Komunikace se soutěžícími, vyhlašování výsledků a dodatečné organizační informace týkající se soutěže, budou probíhat elektronickou poštou a prostřednictvím publikování informací na webových stránkách magazínu Svět bydlení. III. Harmonogram soutěže o víkendový pobyt na horské chatě od firmy Jeko Moravia s.r.o. III. 1. Vyhlášení soutěže a zveřejnění soutěžní otázky proběhne 25. 1. 2010 III. 2. Zasílání odpovědí na soutěžní otázku bude probíhat od 25. 1. 2010 do 28. 2. 2010. Výherce bude vylosován 3. 3. 2010 a vyrozuměn e-mailem. III. 3. Vítěz soutěže bude o své výhře vyrozuměn na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v odpovědním formuláři. Vítěz pak organizátorovi soutěže sdělí svou poštovní adresu a další osobní údaje nutné pro čerpání výhry )plné jméno, kontektní telefon) Nepošle-li výherce organizátorovi e-mailem své údaje pro čerpání výhry do jednoho týdne od oznámení, tedy do 10. 3. 2010, bude vylosován výherce náhradní. III. 4. Na čerpání výhry, zejména na přesném termínu víkendového pobytu na horské chatě se vítěz individuálně domluví s provozovatelem chaty. IV. Další ustanovení soutěže o víkendový pobyt na horské chatě od firmy Jeko Moravia s.r.o. IV. 1. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž dle vlastního uvážení ukončit, zrušit nebo pozastavit. Zároveň má právo v průběhu soutěže upravit či změnit pravidla soutěže a vyhrazuje si právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže s výjimkou změn, které by měly vliv na rovné postavení účastníků soutěže. IV. 2. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakoukoliv nepřesnou nebo nesprávnou informaci způsobenou jak uživateli internetových stránek, tak jakýmkoliv zařízením nebo programem spojeným se soutěží nebo jakoukoliv technickou nebo lidskou chybou, k níž dojde během zpracování soutěžních výsledků. IV. 3. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakékoliv problémy nebo technická selhání počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů programového vybavení, ani za nedoručení elektronické pošty nebo registrace z důvodu zahlcení provozu sítí. IV. 4. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost v případě, že kdokoliv nemohl vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoliv technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích. IV. 5. Zadavatel a organizátor mohou dle svého uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže kdykoliv za neplatný z důvodu jakékoliv technické nebo systémové chyby. IV. 6. Zadavatel a organizátor si vyhrazují právo posoudit jakékoliv sporné situace nastalé v průběhu soutěže. IV. 7. Pravidla soutěže, kterými jsou všichni účastníci soutěže vázáni, jsou k dispozici na webu magazínu Svět bydlení www.svet-bydleni.cz. IV. 8. Ostatní vztahy, výslovně neupravené v těchto pravidlech soutěže, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
ab
ab
ab
ab
ab