Kategorie

NPÚ říká, že podmínky programu Zelená úsporám jsou neslučitelné s památkovou ochranou

Také Národní památkový ústav je seznámen s podmínkami dotačního programu "Zelená úsporám", který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Obává se však, že podmínky programu Zelená úsporám jsou neslučitelné s památkovou ochranou.

Dotace pro budovy, které jsou kulturními památkami

Dotace z programu Zelená úsporám je nabízena i vlastníkům budov, které jsou kulturními památkami nebo jsou situovány v památkově chráněných územích. Podporované úpravy však mohou zásadním způsobem proměnit vzhled chráněných budov a celků a jsou tak často ve své podstatě neslučitelné s památkovou ochranou. Tepelně izolační obklady fasád či plastová okna do památkových rezervací a zón nepatří Negativní zkušenosti z posledních let, mezi něž patří pokusy o zateplování historických objektů pomocí uměle profilovaných a různě povrchově upravených polystyrénových desek, osazování ahistorických plastových okenních výplní do cenných architektonicky ztvárněných průčelí či zásadní rizika vyplývající z rychlé a výrazné změny vnitřního klimatu historických staveb jasně prokázaly, že tepelně izolační obklady fasád či plastová okna do památkových rezervací a zón nepatří.

NPÚ chce nalézt šetrnější řešení

NPÚ je přesvědčen, že u památkově chráněných budov je možno nalézt jiný, vhodnější a přiměřenější způsob energetických úspor. Takovéto úpravy do programu "Zelená úsporám" zahrnuty nejsou a vlastníci památek jsou tak víceméně tlačeni k zásadním úpravám, které mohou jejich stavby nevratně poškodit. Proto NPÚ vyhradil na každém regionálním pracovišti jednoho zaměstnance, který bude radit těm vlastníkům památek, kteří chtějí získat státní dotaci na zateplení objektu v programu Zelená úsporám. Zájemcům poradí, jaké typy opatření jsou pro jejich objekt vhodné. NPÚ chce společně s Českou komorou architektů (ČKA) vytvořit také nějaké příklady a vzorové výpočty, z kterých by vlastníci památek zjistili, jestli je pro ně program vůbec výhodný.

Nevýhoda vlastníků památek

Špatným přístupem může dojít nejen k masivnímu ohrožení památkového fondu, ale také k diskriminaci vlastníků památkově chráněných staveb. NPÚ jako garant odborné památkové péče v ČR nemůže při ochraně památek a památkových celků slevit z klíčového principu zachování historické a umělecké podstaty chráněných staveb. Historický vnější vzhled, autentické materiály a řemeslná kvalita detailů fasády jsou pro jednotlivé stavby i cenné památkové celky jednoduše nenahraditelné. Reálně tak hrozí situace, kdy vlastníci budou motivováni žádat o státní dotace na úpravy, které orgány památkové péče budou logicky muset zamítat pro jejich neslučitelnost s účelem zákona o státní památkové péči.

Přehodnocení podmínek tak, aby i vlastníci památkové chráněných budov měli šanci

Je zřejmé, že takováto situace by byla mimořádně nešťastná pro památky, jejich vlastníky i ochranu památek jako takovou. NPÚ proto na toto nebezpečí upozorňuje a obrací se na příslušná ministerstva s naléhavou žádostí o zvážení přehodnocení podmínek programu tak, aby vlastníci kulturních památek a staveb v památkově chráněných územích dostali šanci žádat o dotaci na úpravy, které směřují k energetickým úsporám, ale nejsou z hlediska památkové péče konfliktní.
Info: Národní památkový ústav, www.npu.cz Foto: archiv redakce Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab