Kategorie

Možnosti využití peněz z úvěru ze stavebního spoření

K nejběžnějšímu a nejvýhodnějšímu způsobu získání zdrojů na pořízení nebo opravy nemovitostí patří úvěry ze stavebního spoření. Od počátku mylná by byla představa, že poskytnuté peníze můžete použít na libovolný účel, třebaže se vám zdá, že s bydlením přímo souvisí.
I když se na první pohled zdá, že se jedná o celkem jednoduchou záležitost, může nastat několik komplikací, a to zejména v prokázání účelnosti poskytnutých finančních prostředků. Použití úvěru ze stavebního spoření vymezuje zákon, z něhož vyplývají povinnosti pro jednotlivé stavební spořitelny. Bylo by tedy ztrátou času požadovat peníze z úvěru na věci, které nejsou v souladu se zákonem.

Peníze na stavební úvěr získáte pouze na přesně vymezený účel.

S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Co na to zákon?

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření konstatuje, že úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.
Bytovými potřebami se zejména rozumí: a) výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu, b) změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt, c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, d) koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, e) splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby, f) změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na: • bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu, • bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu, • bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba, g) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h), h) úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká, i) řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem j) připojení bytového domu, rodinného domu nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby, k) splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb.

Peníze lze využit pouze na věci, které se stanou nedílnou součástí domu či bytu

Mobiliář ne

Pokud budete žádat přesně v duchu výše uvedených ustanovení, budete při žádosti o poskytnutí úvěru úspěšní. Naopak neuspějete s takovými požadavky, jako je nákup osobního automobilu, nábytku nebo elektrospotřebičů. V souhrnu lze konstatovat, že čerpání peněz z úvěru je možné jen na pořízení takových věcí, které se stanou nedílnou součástí vybavení domu či bytu, tudíž s nimi nelze volně manipulovat nebo je přemísťovat.
ab
ab
ab
ab
ab