Kategorie

Kolik stojí elektrická přípojka, I. díl

Mnoho lidí řeší svoji bytovou situaci tím, že se pustí do stavby nového rodinného domu. Mezi prvořadné potřeby každého stavebníka patří možnost připojit se k síti elektrického vedení.
Elektrickou přípojkou pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení se rozumí zařízení, které je určeno k připojení domácností k distribuční soustavě. Dané odběrné místo přitom musí být určeno pro bydlení nebo pro dodávku elektřiny do společného elektrického zařízení sloužícího těmto domácnostem.

V hlavní domovní pojistkové skříni je ukončena elektrická přípojka

Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

Domovní elektrická přípojka

Délkou přípojky se rozumí délka její trasy od odbočení z distribuční soustavy k domovní pojistkové nebo kabelové skříni, promítnutá do vodorovné roviny, tedy bez délky svodu po sloupu, po budově apod. Elektrická přípojka nízkého napětí slouží k připojení jedné nemovitosti; na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje na odběratelově objektu nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti.

Začínáme územním a stavebním řízením

Předpokladem pro úspěšné připojení vašeho nového domu na síť elektrického vedení je skutečnost, že proběhlo územní a stavební řízení na danou stavbu domu včetně jeho přípojek na inženýrské sítě (elektřina, plynovod, vodovod, kanalizace). Při územním řízení vyhotoví příslušný regionální distributor své vyjádření, ve kterém je přesně specifikováno místo připojení k distribuční soustavě a rezervovaný příkon. Dále je popsán způsob řešení přípojky, umístění elektroměrového rozváděče a styk se zařízením přenosové a distribuční soustavy. V neposlední řadě získáte stanovisko, zda bude nezbytné provést úpravy v distribuční soustavě a posílit elektrického vedení. Je dobré vědět, že pokud si zřízení přípojky vyžádá zásahy do distribuční soustavy, zákazník je povinen podílet se na oprávněných nákladech na tyto úpravy. S touto částkou, která se dá celkem přesně vyčíslit, je dobré ve vašem rozpočtu počítat. Taková situace obvykle nastává v případech, kdy v dlouhodobě stabilizované lokalitě dojde k výstavbě několika nových domů a stávající vytížení vedení nízkého napětí by neumožňovalo další domy k soustavě připojit. Distribuční společnost proto uzavře s novým zákazníkem smlouvu, na jejímž základě např. zvýší průřez vodičů, a tak bude možné připojit nové odběrné místo. V těchto a obdobných případech se připravte na to, že se budete podílet na nákladech vedoucích k úpravám či rozšíření elektrického vedení.

Výstavba více nových domů může vést k zásahům do distribuční soustavy, na jejichž financování se musí podílet i zákazník

ab
ab
ab
ab
ab