Kategorie

Jak podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, II. část

Návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí musí obsahovat zákonem určené přílohy, v opačném případě by byl podaný návrh katastrálním úřadem zamítnut.
V minulém textu jsme si osvětlili, co návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí znamená, kdo jej podává a jaké jsou jeho náležitosti. Nyní následuje výčet potřebných příloh a také se dozvíte, kolik vás vše bude stát.

K návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se přikládá např. smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti

Nejčastější přílohy návrhu na vklad • Listiny, na základě kterých má být zapsáno právo do katastru (nebo její úředně ověřený opis (kopie), v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení): smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti, smlouva o zástavním právu k nemovitosti, smlouva věcném břemeni aj. • Jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, je třeba počet listin ještě o dvě vyhotovení rozšířit. • Plná moc, pokud je účastník řízení zastoupen v řízení o povolení vkladu zmocněncem. • Výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu. • Listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s nemovitostí, jejíž právní účinky nastaly před 1. 1. 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny. • Úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.

Kolik zaplatíte a jak dlouho vše trvá

Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek se hradí kolkovými známkami při podání návrhu na zahájení řízení. Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30, resp. 60 dnů. Účastník řízení o povolení vkladu může proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu podat ve lhůtě do 30 dnů od doručení opravný prostředek. Pokud katastrální úřad opravnému prostředku sám v plném rozsahu nevyhoví, rozhoduje o podaném opravném prostředku soud. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním soudnictví.

Bezproblémovému zápisu do katastru nemovitostí napomůžete doložením všech potřebných náležitostí

Pozor na chyby

Jestliže nejsou splněny podmínky vkladu, vyzve katastrální úřad účastníky k odstranění chyby nebo doložení potřebných listin a určí lhůtu k doplnění nebo odstranění nejasností. Tím se celé řízení značně prodlužuje. V horším případě katastrální úřad návrh zamítne a účastníkům nezbude, než podat návrh nový. Proto je velice důležité, aby předkládaný návrh na vklad obsahoval všechny výše uvedené náležitosti, a tak došlo k bezproblémovému zápisu do katastru nemovitostí.
ab
ab
ab
ab
ab