Kategorie

Jak nesáhnout vedle při výběru stavební parcely

Vybrat vhodný pozemek, který nám bude po všech stránkách vyhovovat, není jistě lehký úkol. Pokud se nám to konečně podaří, čekají na nás další úskalí v podobně právního ošetření.

Můžeme na pozemku vůbec stavět?

Přestože prodávající může prohlašovat, že je možné na pozemku postavit dům, je lepší ověřit si tuto informaci na příslušném stavebním úřadě. Pracovníci úřadu nám po nahlášení parcelního čísla sdělí, zda je daná parcela určena v územním plánu pro zástavbu rodinnými domy. Na úřadě si můžeme zároveň zjistit, jaké úmysly má obec se sousedními parcelami. To znamená, jestli se tu plánuje například bytová výstavba nebo tu vyroste komerční objekt či pozemní komunikace.
 
Pokud zjistíme, že jsme koupili parcelu, na které obec neplánuje výstavbu rodinných domů, nemusíme ještě zoufat. Vlastník pozemku může požádat o změnu územního plánu, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce. Náklady na pořízení změny plánu padají na hlavu žadatele. Před koupí pozemku si na katastrálním úřadu necháme zhotovit list vlastnictví a katastrální mapu.
 

List vlastnictví čili LV

Z aktuálního listu vlastnictví vyčteme, zda na nemovitosti neváznou nějaká práva cizích osob. Může se jednat například o věcná břemena chůze či jízdy nebo zástavní práva. V každém případě je vhodné do smlouvy uvést, že na kupované nemovitosti neváznou žádná věcná břemena ani jiná práva třetích osob kromě těch, která jsou specifikovaná ve smlouvě. Dále je třeba uvést, že pokud tomu tak nebude, prodávající odpovídá za škodu, která tímto kupujícímu vznikne. Může se totiž stát, že všechna práva třetích osob nemusí být v listu vlastnictví vůbec zapsaná.
 

Katastrální mapa

Na snímku z katastrální mapy uvidíme, kam až se rozprostírají naše nemovitosti a kde jsou hranice pozemků. Ne vždy odpovídá současný stav tomu skutečnému.
 
 

Strašák jménem ochranné pásmo

Ani z listu vlastnictví nezjistíme, zda námi kupovaný pozemek náhodou neleží v ochranném pásmu. Ochranná pásma mohou být různého typu (kolem železnice, silnice, elektrického vedení) a mohou pro vlastníka představovat různá omezení. Nejpřesnější informace získáme přímo u provozovatele těchto zařízení.
ab
ab
ab
ab
ab