Kategorie

Jak bezpečně zaplatit za nemovitost, I. díl

Při nákupu jakékoli nemovitosti dochází k přesunu značné finanční částky. Je proto třeba najít vhodný způsob, jak zajistit, aby prodávající získal požadovanou kupní cenu a kupující se skutečné stal vlastníkem nemovitosti. V tomto díle si představíme asi nejbezpečnější instrument, kterým může kupující bezpečně zaplatit za nemovitost – zřízení notářské nebo advokátní úschovy.
Možné riziko při nákupu nemovitosti vyplývá ze skutečnosti, že k nabytí vlastnického práva nedojde ke dni podpisu samotné kupní smlouvy, ale až dnem podání návrhu na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Samotná výše kupní ceny nemovitosti je společně se způsobem její  úhrady čistě na dohodě obou smluvních stran, nicméně je v zájmu prodávajícího i kupujícího, aby tato skutečnost byla ve smlouvě jednoznačně specifikována. Předejde se tak vážným komplikacím.

Abyste za prodávanou nemovitost skutečně obdrželi peníze, je nutno učinit několik pojistných kroků

Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

I dlužník může být novým majitelem

V této souvislosti je nesmírně důležité připomenout, že nesjednání způsobu úhrady kupní ceny nezakládá neplatnost kupní smlouvy. To může v konečném důsledku vyústit v nepříjemnou situaci pro původního vlastníka nemovitosti, protože nezaplacení kupní ceny neznamená, že nový majitel musí neodkladně předat nemovitost zpět prodávajícímu. Abyste se do této nebo podobné situace nedostali, využijte při koupi domu, bytu či pozemku následující přehled nejčastějších způsobů zajištění úhrady kupní ceny, navíc s popisem jejich výhod i nevýhod.

Prostředníkem v procesu platby může být třeba notář, nebo advokát

Zřízení notářské nebo advokátní úschovy

V praxi se jedná o jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak si mohou smluvní strany zajistit plnou úhradu kupní ceny. Vámi vybraný notář sepíše s prodávajícím a kupujícím protokol o notářské úschově. Ten zaznamená, že kupující poslal na zvláštní účet notáře dohodnutou kupní cenu. Pro tento způsob zajištění bezpečného převodu peněz hovoří fakt, že každý notář je pojištěn na případnou odpovědnost za škodu. Obdobným způsobem lze využít i tzv. advokátní úschovu.
Sepsaný protokol mj. obsahuje: • identifikační údaje o složiteli peněz a o příjemci • data o tom, jakým způsobem byla notářem ověřena totožnost složitele • údaj o výši složené peněžní částky a samotný fakt, že notář peníze přijal do notářské úschovy • termín určený složitelem pro vydání peněz příjemci • podmínky, stanovené složitelem pro vydání peněz příjemci (nejčastěji se jako podmínka vydání peněz příjemci uvádí předložení výpisu z katastru nemovitostí na předmětnou nemovitost, kde je jako vlastník zapsán kupující) • označení banky a účtu, na který mají být peníze bezhotovostním převodem ze zvláštního účtu vydány příjemci
ab
ab
ab
ab
ab