Kategorie

Změny v placení daně z nemovitosti

Jednou z majetkových daní, které musí vlastník pozemku či stavby pravidelně platit, je daň z nemovitosti. Z důvodu přijetí nového stavebního zákona nabyly účinnosti dne 1. 1. 2007 rovněž změny zákona o dani z nemovitostí – zejména v nové terminologii.
Nově se v zákoně o dani z nemovitosti definuje pojem stavební pozemek. Tato změna zohledňuje novou právní úpravu stavebního zákona, která rozšiřuje možnosti realizace staveb a zavádí v této oblasti některé nové pojmy. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která: • byla ohlášena; • na kterou bylo vydáno stavební povolení; • bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb. Rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba stane předmětem daně ze staveb, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti.

Změny v předmětu daně ze staveb

V návaznosti na nový stavební zákon se dále s účinností od 1.1.2007 mění zákon o dani z nemovitostí vymezující předmět daně ze staveb. Podle nové právní úpravy jsou předmětem daně ze staveb na území ČR: • stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu; • stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané; • stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené; • byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí; • nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Osvobození nových staveb od daně ze staveb

Podle nové právní úpravy jsou od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Doba osvobození je určena na 15 let  a počíná rokem následujícím po roce, v němž: • nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, • byl pro nové stavby vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí.

Nový tiskopis přiznání k dani z nemovitostí

V návaznosti na novelu zákona o dani z nemovitostí vydalo Ministerstvo financí ČR nový tiskopis přiznání k dani z nemovitostí, který od roku 2007 nahrazuje dosavadní tiskopisy přiznání k dani z nemovitostí. Vyzvednout si jej můžete na kterémkoli finančním úřadě.
ab
ab
ab
ab
ab