Kategorie

Život na venkově - 1. díl: Český venkov ztrácí svůj charakteristický ráz

Vesnická sídla byla odjakživa spjata především s přírodou, z čehož vychází její tradiční hodnoty. Český venkov je však součástí našeho kulturního dědictví, o které bychom měli pečovat, udržovat je a dále je rozvíjet.
Nová výstavba by měla přispět k zachování charakteristického rázu vesnic jako kulturní hodnoty a navázat na jednotlivé tradice a historii. Těmto požadavkům však bohužel vůbec nevyhovuje většina dnešních řešení katalogových domů. Zachování původního rázu vesnice je nelehké. Důvodů je několik. Mezi nejzásadnější patří deformovaný vkus lidí, kteří se na vesnici snaží dostat co nejvíce „originálních“ prvků. Ty čerpají nejenom ve městech v tuzemsku, ale s oblibou po celém světě.

Typický ráz vesnice je dnes spíš minulostí

Stavebníci se snaží odlišovat se od sebe za každou cenu. Inspirace se nebojí čerpat kdekoli v zahraničí, hlavně, že mají něco jiného. Tak se v českých dědinách setkáváme s americkými ranči i bavorskými usedlostmi. Pro každou krajinnou oblast je vhodný jiný typ stavebních konstrukcí. U nás je například po staletí ozkoušený sklon střechy kolem 45 stupňů, který dobře odolává našim podnebním vlivům.

Kulturní bohatství

Rozmanitost krajiny, sídla a usedlosti typické pro konkrétní části Evropy, jsou vzácným kulturním statkem. Česká, moravská i slezská vesnice stále ještě nabízí prvky, které jsou obdivuhodné v rámci celé Evropy. Abychom udrželi i do budoucna náš specifický ráz vesnic, je třeba dodržovat jistá pravidla.
 • odborný přístup k plánování obce
 • zachování místního rázu vesnice
 • obnova původních architektonických prvků
 • využívání materiálů, které umocňují místní specifika
 • nepřekročení dvoupodlažní výstavby
 • zachování a obnova objektů dřívější vybavenosti
 • péče o vysokou zeleň a výsadba nových stromů
 • provázání krajinné zeleně se zelení vesnice a přirozené začlenění vesnice do krajiny
 • posuzovat nové investice i z hlediska hygieny prostředí (hluk, zápach, odpad)
 • zachování historických dominant vesnice

Globalizace vesnice

Globalizace vesnice patří k největším rizikům, které mohou mít za následek zničení původních vesnic. V současné první fázi se tento problém týká především vesnic ležících v bezprostřední blízkostí velkých měst. Obyvatelé měst tu využívají výhodnou nabídku pozemků pro výstavbu rodinných domů a vznikají zde nové urbanistické celky, někdy nazývané jako „podnikatelské baroko“. Tyto zástavby nemají s původním charakterem obce nic společného.

Zánik vesnice

Zatímco předchozí problém vyplýval z nadměrného zájmu o pozemky ve vesnici díky své geografické poloze, vzdálenější a odlehlejší vesnice se budou potýkat spíše s hrozbou zániku v důsledku minimálního zájmu investorů. Tyto vesnice ležící mimo městské aglomerace jsou ohrožovány neustálým snižováním počtu obyvatelstva.
 • Stárnutí obyvatelstva,
 • stěhování mladých lidí do měst za prací,
 • využívání domů pouze rekreačně jako chaty a chalupy.
Snižující se počet obyvatel má za následek rušení občanské vybavenosti (školy, obchody, služby), čímž obec ztrácí na atraktivitě a bludný kruh se roztáčí. Obce s tímto problémem by měly dbát na:
 • Zlepšení dopravního spojení,
 • podpora mladé generace,
 • hledání nových rozvojových možností (například cestovní ruch),
 • zlepšování estetického vzhledu vesnice,
 • důraz na zdravé životní prostředí.

Požadavky na moderní bydlení na vesnici

Součastné požadavky na funkci a kvalitu bydlení odrážejí měnící se způsob života. V moderním rodinném domě na venkově zcela vymizela původní hospodářská funkce. Dnešní rodinné domky jsou zaměřeny zejména na funkci relaxační a regenerační. Výhody bydlení na venkově:
 • Možnost zvolení vlastního optimální dispozičního řešení domu,
 • propojení vnitřních prostor domu s venkovními obytnými prostorami (terasy, okrasné zahrady, bazén, sportovní plochy),
 • zajištění tepelné pohody (vhodné ostínění, izolace, nasměrování oken),
 • dostatek obytného místa a úložných prostor,
 • levnější náklady na pořízení bydlení,
 • příznivé životní prostředí,
 • možnost relaxace a odpočinku v okolní přírodě.
Nevýhody bydlení na venkově:
 • Vyšší životní náklady (dojíždění za prací, za kulturou, často dražší zboží v místních prodejnách),
 • nedostatek pracovních příležitostí,
 • nedostatek kulturního a sportovního vyžití,
 • nemovitosti ztrácejí se zvyšující se vzdáleností od města na hodnotě.
Je obtížné striktně stanovit výhody či nevýhody života na venkově. Vše záleží na životním stylu lidí. Každý je spokojený především tam, kde jsou do největší míry uspokojovány jeho potřeby. Průzkumy však ukázaly, že městští lidé jsou mnohem více cílevědomí, soběstační, aktivní a mají větší přehled. Rádi zkoušejí nové věci, jsou více tvořiví a flexibilní. Jsou ale také více povrchní a méně zodpovědní.
ab
ab
ab
ab
ab