Kategorie

Zelená úsporám a Dotace na bydlení: Nové zásadní informace pro žadatele o dotaci

O program Zelená úsporám je mezi vlastníky nemovitostí nebývalý zájem. Včera proběhl informační seminář vedený prvním náměstkem ministra životního prostředí Janem Dusíkem a pracovníky SFŽP v Ostravě v rámci Architecture Week. Co nového se účastníci semináře dozvěděli o programu Zelená úsporám a co zatím zůstává neobjasněno?
 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí připravují informační semináře pro laickou i odbornou veřejnost k objasňování možných dotazů a úskalí, s nimiž se mohou žadatelé o dotaci v rámci programu Zelená úsporám potýkat. Jeden z prvních takových seminářů, který  vedl přímo první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík spolu s pracovníky SFŽP, se konal ve čtvrtek 16. 4. v Ostravském muzeu v rámci programu letošního Architecture Week. O seminář byl veliký zájem zvláště ze strany majitelů domů - potenciálních žadatelů o dotaci, kteří dokázali i samotné tvůrce a metodiky Programu uvést některými otázkami do rozpaků. Stále tedy zůstávají některé nejasné body a kapitoly metodiky programu Zelená úsporám, na nichž se pracuje, ale k datu ohlášeného spuštění programu Zelená úsporám 22. 4. 2009 by vše mělo být již jasné a dané.

JAK ZNÍ ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ?

 • Formulář žádosti o dotaci zatím k dispozici není, ještě se na jeho znění pracuje, ale bude prý vskutku jednoduchý. Bude zveřejněn ve středu 22. 4. 2009. Naleznete je i na Světě bydlení
 • Banky, v jejiichž pobočkách bude možné také podávat žádosti o dotaci, zatím nejsou vybrány. Výběrové řízení stále probíhá, vybrány budou minimálně tři a maximálně  osm, jednou z podmínek bude, aby pobočky byly dostupné v každém kraji. Seznam bank bude zveřejněn po skončení výběrového řízení. Původně se mluvilo o datu 17. dubna, ale zdá se, že se termín posune.
 • dotaci v rámci programu Zelená úsporám lze žádat pouze na projekty dokončené po rozhodném datu 1. 4. 2009. Pokud jste tedy např. zateplili dům v loňském roce nebo dříve, není možné na tuto investici dotaci požadovat. Pokud ale podniknete další opatření dle podmínek Programu, můžete dotaci žádat na tyto nové projekty, například změnu topného systému.
 • není možné žádat dotaci pouze na výměnu oken a dveří, je třeba kombinovat více opatření dle podmínek programu Zelená úsporám
 • o dotaci je možné žádat PŘED i PO realizaci projektu
 • v případě žádosti o dotaci PŘED realizací je dotace stanovena předem dle cenové kalkulace projektu a nebude se dodatečně měnit v případě změny reálných cen v průběhu realizace projektu
 • lhůty na realizaci projektu po přiznání dotace jsou: 18 měsíců pro  zateplení (oblast podpory A), 24 měsíců pro novostavbu v pasivním standardu (B), 6měsíců pro náhradu vytápění a solární systémy (C) od podpisu smlouvy o přidělení dotace
 • dotace bude vždy ( v případě žádosti před realizací i v případě žádosti po realizaci) vyplacena až po dokončení projektu - rozhodné je datum kolaudace u staveb podléhajících stavebnímu povolení, datum ohlášení o užívání stavby v případě staveb podléhajících stavebnímu ohlášení, případně datum předávacího protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu
 • není možné žádat o dotaci na přechod z vytápění plynem na vytápění na biomasu či tepelným čerpadlem
 • dotaci je možné žádat pouze na akce realizované firmou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (tento seznam je otevřený pro zápis po celou dobu trvání programu Zelená úsporám, tedy do konce roku 2012, pokud tedy např. Vámi zvolená firma v Seznamu není, žádejte její zástupce o ucházení se o zápis, není nutná certifikace, ale splnění podmínek, např. odborné proškolení apod., lhůta pro vyřízení zápisu do Seznamu je 30 dnů) a také lze dotovat pouze použití produktů uvedených v Seznamu výrobků a technologií. Tyto podmínky jsou odůvodněné požadavky na skutečné dosažení požadovaných úspor emisí CO2 a kvalitu odvedených prací.
 • nezbytnou přílohou žádosti o dotaci je PROJEKT, z něhož vyplyne dosažení parametrů uvedených v podmínkách programu Zelená úsporám. Není třeba energetický audit. Seznam autorizovaných inženýrů a techniků hledejte na www.ckait.cz (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
 • zájemci, kteří staví novostavbu (objekt ještě není zkolaudován) a chtěli by žádat o dotaci, tak mohou činit pouze tehdy, pokud jde o dům v pasivním energetickém standardu (s měrnou roční potřebou tepla na jeden m2 do 20 kWh u rodinného domu a 15 kWh u bytového domu) . Pokud jejich dům takto projektovaný není, je možné změnit projekt tak, aby byl dům postaven jako pasivní - pak mohou získat dotaci. Její výše je stanovena na 220 000 Kč/rodinný dům a 140 000 Kč / jeden byt v případě bytového domu
 • žádost o dotaci v oblasti A (zateplení) nebo B (pasivní novostavba) bude posouzena odborníky krajského pracoviště Státního fondu pro životní prostředí i v případě, že je žádost podávána v bance

KDE  U PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ZATÍM PANUJÍ NEJASNOSTI ?

Podmínky programu Zelená úsporám jsou dané, jednoduché, srozumitelné a pochopitelné. Přesto jsou ale sporné body, u nichž zatím nemají jasno ani sami pracovníci Státního fondu životního prostředí. Metodika programu se totiž stále dokončuje. Kde tedy zatím visí otazníky, které by ale měly být v brzku zodpovězeny?

 • pokud objekt leží v lokalitě, která je plynofikovaná nebo v dosahu centrálního zásobování teplem, ale žadatel o dotaci v oblasti  C (náhrada vytápění na fosilní paliva za ekologické vytápění na biomasu či za tepelné čerpadlo) dosud vytápěl např. uhlím, tedy fosilním palivem, má nárok na dotaci ? V národním dotačním programu na náhradu vytápění, který přijímal žádosti do konce března totiž bylo stanoveno, že taková nemovitost nemůže získat dotační podporu. V podmínkách programu Zelená úsporám ale taková podmínka uvedená není. Jisté je, že není možné žádat dotaci na přechod z vytápění plynem na tepelné čerpadlo či biomasu.
 • pokud žadatel již dříve vyměnil okna pouze částečně - např. pouze na severní stěně domu a nyní by vyměnil okna zbývající, má pak (při splnění dalších 2-3 opatření) nárok na dotaci na nově vyměněná okna ?

Pod textem článku naleznete podrobnou příručku pro zájemce a žadatele o dotaci v rámci programu Zelená úsporám. Je Vám k dispozici ke studiu i ke stažení! Sledujte Svět bydlení, další užitečné informace o dotacích a programu Zelená úsporám budeme dále zveřejňovat včetně formulářů ke stažení !

ab
ab
ab
ab
ab