Kategorie

Vyznejte se: Správné označování domů

Každý z nás dobře ví, že označování domů je určeno zejména k navigaci návštěvníků a poštovních služeb a k evidenci domů pro potřeby veřejné správy.
Budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy. Čísla se přidělují postupně v rámci katastrálního území, ale v některých případech se významným budovám (například školám) vyhrazují snadno zapamatovatelná kulatá čísla.

Něco málo historie

Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Později se ve městech začala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo malířského prvku  (např. vyobrazení, rostliny nebo předmětu).

Již od dob Marie Terezie

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie. Nejdříve nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček, přičemž se začínalo na nejdůležitějších místech - veřejnými budovami (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost).
  • Zajímavost: Kostely, kaple a neobývané věže se již od dob Marie Terezie nečíslují.

Označování budov v současnosti

Označování domů řeší v naší legislativě zákon o obcích (obecní zřízení), který konstatuje, že budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby). Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné.

Pořízení čísla na vlastní náklad

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. Nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu.

Orientační čísla pro lepší orientaci

Orientační čísla nejsou celostátně povinná. Orientační číslo najdete i v občanském průkaze, kde je adresa uvedena pod položkou trvalý pobyt. Používají se obvykle ve městech a mají označovat pořadí budovy v rámci ulice nebo náměstí. Pokud se použijí v části obce, která ještě není plně zastavěná, vzniká problém, vznikne-li nová budova mezi dvěma již očíslovanými. K rozlišení může být číslo doplněno jedním písmenem české abecedy bez diakritických znamének. Orientační čísla se obvykle přidělují ve směru od středu obce k okrajům, případně od začátku ulice k jejímu konci, lze-li takovéto směry určit, lichá vlevo a sudá vpravo. Na náměstích a v některých městech i na nábřežích čísla následují po jedné, sudá i lichá dohromady.

Správný způsob označování

Tabulky s čísly se umisťují viditelně. Číslo orientační má být podle vyhlášky ministerstva vnitra umístěno vždy pod číslem popisným. Označení popisných, orientačních a evidenčních čísel se má barevně lišit. Celostátně nejsou barvy stanoveny, jednotnou podobu pro své území mají stanovit obecní úřady. Proto se informujte na svém obecním úřadě, jakou formu pro označení své nemovitosti máte zvolit.

Neoznačené budovy ohrožují i lidské životy

Každý vlastník by si měl uvědomit, že nesprávné nebo dokonce žádné označení jeho budovy může mít dalekosáhlé negativní následky. Praxe ukazuje, že hasiči či sanitka přijedou na místo události pozdě jen proto, že dům byl označen jenom "uměleckým", tudíž neplatným číslem či nebyl označen vůbec, takže se udaná adresa vůbec nenašla.
ab
ab
ab
ab
ab