Kategorie

Vyznejte se: Nový stavební zákon, 2. díl

Nový rok přinesl i novou právní úpravu stavebního zákona. Ta sebou nese řadu změn, které by podle jejích tvůrců měly usnadnit komunikaci mezi veřejným a soukromým sektorem a vést tak ke zjednodušení stavebního řízení. V tomto díle se podíváme na to, jak se změnilo vydávaní stavebního povolení a jak je po novém upravena otázka užívání stavby.
Nový stavební zákon rozlišuje řadu staveb, na které již není třeba žádat o vydání stavebního povolení a ani je ohlašovat.
Co přinesl nový stavební zákon? • nový stavební zákon zjednoduší a zkrátí postupy územního plánování a řízení • vybrané stavby bude možné zahájit jen na ohlášení • nový stavební zákon více dbá na ochranu nezastavěného území, ve kterém zpřísňuje podmínky pro umísťování staveb a naopak méně reguluje podmínky pro stavby v již zastavěném území • stavebníky čekají přísnější kontroly a vyšší pokuty za porušení zákona • ve veřejném zájmu bude možné nařídit, aby u existující stavby byly provedeny úpravy zajišťující bezbariérový přístup

Nový stavební zákon by měl zjednodušit a zkrátit průběh stavebního řízení

Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

Územní souhlas – územní rozhodnutí

Dříve vydávané stavební povolení nebo ohlášení je nahrazeno tzv. územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Neušetříte si sice cestu na stavební úřad, ale budete "jen žádat" o souhlas, který potvrdí, že stavba může v daném místě stát. Do této kategorie bude patřit například stavba kůlny, přístřešků či zahradních altánků a dokonce i garáže do 25 m2. Pokud máte v úmyslu na již postavené stavbě provádět jen určité stavební úpravy, kterými nedojde k rozšíření či zvýšení stavby, nebudete ani výše uvedený územní souhlas či rozhodnutí potřebovat. Tato skutečnost rovněž platí v situacích, kdy stavebník nebude zasahovat do nosných konstrukcí opravované stavby, nezmění způsob jejího dosavadního užívání a stavbou nezatíží životní prostředí či neohrozí vlastní či sousední požární bezpečnost nemovitostí.

Stavební povolení s autorizovaným inspektorem

V ostatních případech se nevyhnete klasické žádosti o vydání stavebního povolení. Stavební úřady mají ze zákona povinnost tyto žádosti řešit co možná nejsnadnějšími postupy. Dle nové právní úpravy si tak například výpis z katastru nemovitostí o tom, že jste vlastníkem pozemku či stavby, opatří sám stavební úřad - nikoli stavebník. Další, doslova průlomovou, novinkou stavebního zákona je možnost tzv. zkrácené stavební řízení s využitím služeb autorizovaného inspektora. Inspektor je stavební odborník, který za úplatu bere na svá bedra povinnosti stavebního úřadu - vydá certifikát, který slouží stavebníkovi jako stavební povolení. Stanoví i termíny kontrol a na průběh stavby dohlíží. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby, může tuto stavbu provádět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s připojenou projektovou dokumentací a certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem.

Až bude stavba dokončena, bude ji stavebník moci užívat již po 30-ti dnech

Užívání staveb je jednodušší

Nová právní úprava mění užívání dokončených staveb. K radosti stavebníků dochází k výraznému zjednodušení. Stavebník má totiž právo užívat postavenou stavbu v návaznosti na její dokončení do 30-ti dnů po té, co tuto skutečnost stavebnímu úřadu oznámí. Jakmile do 30-ti dní od oznámení neobdržíte zákaz k užívání stavby, můžete se do ní s klidným svědomím stěhovat. V opačném případě budete nuceni zjištěné nedostatky odstranit.
ab
ab
ab
ab
ab