Kategorie

Výpis z listu vlastnictví – kde a jak jej získat

Data z katastru nemovitostí bude téměř každý z nás potřebovat při řešení svojí bytové potřeby. Stejně tak se s katastrem nemovitostí setká ten, kdo vlastní nemovitost, nebo je účastníkem řízení, kde jsou předmětem řízení nemovitosti (např. při nákupu – prodeji nemovitosti, při jednání se státními či bankovními institucemi).

Výpis z listu vlastnictví – kde a jak jej získat

Data z katastru nemovitostí bude téměř každý z nás potřebovat při řešení svojí bytové potřeby. Stejně tak se s katastrem nemovitostí setká ten, kdo vlastní nemovitost, nebo je účastníkem řízení, kde jsou předmětem řízení nemovitosti (např. při nákupu – prodeji nemovitosti, při jednání se státními či bankovními institucemi). K nejdůležitějším datům v tomto ohledu patří výpisy z katastru nemovitostí.

Výpis z listu vlastnictví

Výpis z katastru nemovitostí obsahuje údaje o vlastníkovi, popř. spoluvlastnících nemovitosti, které katastr nemovitostí eviduje v jeho vlastnictví. Jeho součástí jsou i detailní údaje o specifikaci nemovitosti – pozemky (v podobě parcel), budovy a v neposlední řadě jednotky (byty nebo nebytové prostory) ve vlastnictví konkrétního subjektu.

Kam si zajít?

Na jakémkoliv katastrálním pracovišti v České republice získáte úplný nebo částečný výpis z listu vlastnictví, bez ohledu na to, kde nemovitost leží. Takto vydávané výpisy jsou veřejnými listinami. Další údaje katastru nemovitostí, které jsou veřejnými listinami, zejména kopii katastrální mapy, kopii ze sbírky listin a identifikaci parcel vám poskytne výlučně místně příslušné katastrální pracoviště. Výpis z katastru nemovitostí získáte na katastrálním pracovišti při osobní návštěvě - na počkání. Správní poplatek za každých i jen započatých 20 parcel v daném katastrálním území činí 100 Kč. Bývalo zvyklostí, že výpisy z katastru nemovitostí poskytovaly výlučně katastrální pracoviště. Dostupnost získání tohoto výpisu byla tudíž omezená a jeho získání časově náročné. S rozvojem výpočetní techniky však dochází k pozitivním změnám i v této oblasti, a to za pomoci ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy – katastru nemovitostí. Nyní mohou vydávat výpisy z katastru nemovitostí vedle katastrálního úřadu i obecní úřady obcí s rozšířenou působností, notáři, Česká pošta a Hospodářská komora. Výpis z katastru nemovitostí podléhá správnímu poplatku, který se různí. Přinášíme proto přehled o tom, kde a za kolik požadovaný výpis získáte.
  • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vybírají správní poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku.
  • Notářům za vydání výpisu z listu vlastnictví zaplatíte 100 Kč bez ohledu na jeho rozsah. Vedle této částky má notář rovněž nárok na náhradu hotových výdajů ve výši 78,50 Kč (tato částka odpovídá ceně požadované správcem systému za poskytnutí dat a dani z přidané hodnoty). Za výpis tedy zaplatíte u notářů, kteří nejsou plátci DPH 150,00 Kč, u notářů, kteří jsou plátci DPH 178,50 Kč.
  •  Česká pošta si za tuto službu účtuje za první stránku 110 Kč, za druhou a další stránku 25 Kč. Seznam kontaktních míst pošty naleznete na stránkách České pošty v sekci Produkty - Ostatní - Výpisy z katastru nemovitostí na poště. Existuje i možnost získání ověřeného výstupu z katastru nemovitostí na všech poštách. Požadovaný výpis z katastru nemovitostí Vám Česká pošta vyhotoví na všech poštách (tzv. off-line přístupem). Stačí jen na přepážce odevzdat vyplněnou objednávku. Výpis Vám bude doručen na adresu do pěti pracovních dnů od objednání. V tomto případě je cena za výstupy navýšena o balné a expedici.
  • Hospodářská komora České republiky si za vydání ověřeného výstupu účtuje za první stránku 70 Kč, za druhou a další stránku 50 Kč

Co musíte vědět?

Aby žádost o výpis z katastru nemovitostí byla kladně vyřízena, musí žadatel umět jednoznačně specifikovat nemovitost (uvedením katastrálního území, kde se nemovitost nachází, parcelním číslem, číslem popisným nebo evidenčním, popř. uvedení čísla listu vlastnictví). Dalším identifikačním údajem může být rovněž vaše rodné číslo.
ab
ab
ab
ab
ab