Kategorie

Výpis z katastru nemovitostí - jak se v něm vyznat?

 Jak nepřehlédnout důležitou informaci, která se k nemovitosti nebo pozemku vztahuje, vyžaduje znalost jednotlivých polí, značek a zkratek. Přinášíme vám jednoduchý návod.
 

Důležité zkratky

Jedna z nejdůležitějších zkratek je P, plomba. Jakmile narazíte na nemovitost - budovu, byt nebo pozemek s takovouto zkratkou v části B, vězte, že s nemovitostí se cosi děje - může být v řízení o změně vlastnického práva nebo vkladu zástavního práva banky či jiné instituce, apod. Proto se majitele zeptejte, z jakého důvodu je nemovitost "zaplombována" a nechte si ukázat dokumenty, které pečlivě prozkoumejte. Pokud nemovitost kupujete, raději sepište smlouvu o smlouvě budoucí, která takovou situaci ošetří i pro případ, že nemovitost je již prodána někomu jinému či je na ní vykonáváno zástavní právo. Stejně tak označení pozemku „Chráněná krajinná oblast“ nebo „ Památkově chráněné území“ znamená určitá omzení v zacházení s budovou i parcelou.

Další zkratky:

PK = Pozemkový registr EN = Evidence nemovitostí GP = Grafický příděl

Záhlaví

Kromě času, kdy byl výpis pořízen, obsahuje název dokumentu podle typu nemovitosti - např. „Výpis z katastru nemovitostí“, „Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory“, nebo „Vlastnictví bytu a nebytového prostoru“. V záhlaví najdete i číslo listu vlastnictví a identifikační údaje lokality a nemovitosti: katastrální území, okres a obec.

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Část A: Vlastnické vztahy

Pokud kupujete nemovitost, věnujte této části zvýšenou pozornost. Najdete zde důležité údaje o vlastnících, spoluvlastnících a podílech vlastnických práv. Kromě křestního jména a příjmení, případně titulu, rodného čísla či IČO zde najdete i adresu trvalého bydliště či sídla. Důležité je i označení, o jaký typ vlastnictví se jedná (zkratka SJM značí společné jmění manželů) a v kolonce podíl pak procentuální poměr. V případě, že se jedná o 100% vlastnictví, žádné číslo zde nenajdete.

Část B - Nemovitost

V této části se dočtete podorbné informace o nemovitostech či bytových jednotkách. Dozvíte se zde nejen číslo bytu a číslo listu vlastnictví k bytu, ale i podíl bytové jednotky na částech domu a pozemku a detialy k pozemkové parcele, která s domem - a bytem - souvisí. Pozemek: parcelní číslo, výměru, druh pozemku a způsob využití i ochrany pozemku - tedy "typ" - například zastavěná plocha, zahrada či chráněné území. Záleží na každém individuálním případě. Budova: identifikace části obce, číslo popisném či evidenčním, typ budovy a způsob jejího využití a ochrany (např. „bydlení“) a číslo parcely, na které je budova evidována. Byt: číslo bytové jednotky, její číslo v rámci domu (není nutné, může tedy v některých případech chybět), typ a způsob využití a spoluvlastnický podíl na společných částech domu, případně i pozemku.

Část B1 – Jiná práva

Další část, které by kupci nemovitostí měli věnovat více pozornosti. Zde můžete vidět např. věcná břemena. Pokud žádná neexistují, pak je uvedeno „Bez zápisu“.

Část C – Omezení vlastnického práva

Zde je uvedeno, zda je na nemovitost uvaleno zástavní či podzástavní právo, zda je nařízená exekuce či jsou v platnosti jiná soudní opatření, jako je například konkurz. Dozvíte se zde také o existenci předkupního práva. A pokud se nějaká omezení vztahují na dům, ve kterém je sledovaný byt, dozvíte se zde podrobnosti. Součástí zápisu jsou i detaily o osobách, na které se práva vztahují a o listinách, která tato práva zakládají. Do těch je také možné nahlédnout - osobně na katastru po zaplacení příslušného poplatku.

Část D – Jiné zápisy

Zde najdete vše ostatní, co nespadá pod výše uvedené kategorie, ale stále se váže buď k vlastnickým právům nebo obecně k vymezení hranic nemovitosti či pozemku. Jsou zde i poznámky o opravě chyb v katastru, návrhy na změny katastrálního území apod. Najdete zde i poznámky o probíhajícím soudním sporu.

Část E – Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

V této části zjistíte, jakým způsobem současný vlastník nemovitosti nabyl, najdete zde i přehled listin, na jejichž základě se změnilo nebo vzniklo vlastnické právo a seznam osob, ke kterým se listiny váží. Charakterem se tak takto část vztahuje i k části A a B.

Část F – Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Pokud jste majitelem zemědělských pozemků, pak vás tato část jistě zajímá. V každém jiném případě se jí nemusíte zabývat.

ab
ab
ab
ab
ab