Kategorie

Vše, co musíte vědět o geometrickém plánu

S pojmem „geometrický plán“ se setká téměř každý stavebník během realizace své stavby. Proto je jistě užitečné vědět, k jakému účelu slouží a kdy jej budete potřebovat.
Geometrický plán můžeme charakterizovat tak, že se jedná o instrument, který je nutnou součástí takových listin, se kterými je úzce spojen zápis nemovitostí do evidence katastru nemovitostí. Samotný zápis má pak za následek zobrazení nemovitosti do katastrální mapy. Geometrický plán je výsledkem práce zeměměřičského inženýra – geodeta, který jej vyhotoví na základě výsledků měření v terénu.

Kdy potřebujete geometrický plán?

Geometrický plán se v praxi nejvíce užívá v případech, kdy: • chcete rozdělit pozemek; • dochází ke změně hranic pozemku; • potřebujete vyznačit novou budovu do katastru nemovitostí (po její kolaudaci); • potřebujete vyznačit změnu vnějšího obvodu do katastru nemovitostí; • potřebujete vyznačit rozestavěnou budovu do katastru nemovitostí (např. po potřeby následného uzavření zástavní smlouvy). Výše uvedené případy je nutné ještě doplnit o případ, kdy potřebujete graficky znázornit rozsah věcné břemeno (věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat; práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě), pokud se týká části pozemku. Jedná se například o zobrazení vedení inženýrských sítí v pozemku, nebo o zobrazení rozsahu možnosti uplatňovat právo chůze a jízdy po určitém pozemku.

Vyznejte se v geometrickém plánu

Geometrický plán se člení na popisové pole, které obsahuje údaje o účelu, pro který byl geometrický plán vyhotoven a dále je uvedeno, kterých nemovitostí uvedených podle dosavadního stavu se geometrický plán dotýká. Každý plán rovněž obsahuje informace o jeho zhotoviteli, je mu přiřazeno číslo plánu, obec a okres, v němž se dotčená nemovitost nachází, označení katastrálního území, označení mapového listu a kód způsobu určení výměr. Jednu z nejpodstatnější rolí sehrává geometrický plán při grafickém znázornění tvaru dotčených nemovitostí. Grafické znázornění zobrazuje tvar dotčených nemovitostí před změnou a tvar nemovitostí po provedení změny. Je důležité si uvědomit, že pro grafické znázornění není předepsáno typové měřítko, ale v takovém, aby byla zajištěna zřetelnost hranic a čitelnost popisů (parcelní čísla, pozemkové díly apod.). Grafické znázornění je obvykle orientováno k severu. K jasnému rozlišení dosavadního stavu a stavu budoucího v geometrickém plánu slouží čárové prvky. Pro zobrazení nového stavu hranice se užívá plná tlustá nebo velmi tlustá čára. Na grafické znázornění navazuje porovnání dosavadního stavu dotčené nemovitosti se stavem novým. Naleznete tu označení pozemku parcelním číslem, výměru a druh pozemku/způsob využití. Ve sloupcích jsou uvedeny výměry všech parcel, které jsou geometrickým plánem dotčeny. Budoucí nabyvatel pozemku, který má podle nového stavu vzniknout, je uveden jménem a příjmením, popř. názvem v případech, že je již nepochybně znám. Každý geometrický plán musí být potvrzen katastrálním úřadem. Toto potvrzení má za následek stvrzení skutečnosti, že očíslování všech parcel starého i nového stavu  je správné.

Objednáváme geometrický plán

Geometrický plán vám vypracuje zeměměřičský inženýr nebo zeměměřičská firma. Ceny se sjednávají ve většině případů dohodou. Za jednoduché rozdělení pozemku geodetovi zaplatíte okolo 4 000 Kč a dodací lhůty se pohybují okolo 2-3 týdnů od objednání. Úředně oprávněný inženýr, který plán vypracoval, odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti plánu a za správnost a úplnost plánu v souladu s právními předpisy o katastr nemovitostí.
ab
ab
ab
ab
ab