Kategorie

Vrací se doba vikýřů?

Pohled na střechy českých domů nenechá nikoho na pochybách o tom, že se vikýře těší velké oblibě. Skoro by se dalo mluvit o novém vikýřovém boomu. Záleží ovšem na tom, jestli správně podtrhnou charakter domu.

Vikýř skutečně může být výtvarnou dominantou celé stavby, anebo ji může vhodně dotvářet. V současné době ale u nás nejsou jasně definována ani uplatňována pravidla pro navrhování a realizaci těchto architektonických prvků.

   

Vikýře esteticky dotvářejí střechu a zpříjemňují bydlení v podstřeší.

Vikýř na svém místě

Při volbě umístění, které je pro estetické působení vikýře zásadní, se můžeme řídit několika radami, jež by měly zabránit tomu, aby tento prvek působil rušivě. Za esteticky správnou se považuje poloha vikýře dále od štítové zdi. Disharmonickému dojmu z umístění vikýřů také zabráníme, když vezmeme v úvahu polohu oken a dveří ve spodním podlaží. Pokud je to možné, umístíme vikýř na osu oken nebo dveří v dolním podlaží. Můžeme také uvažovat o umístění vikýře na osu vstupu do domu nebo na osu prázdné plochy přízemí (plocha bez oken), popřípadě nad význačný architektonický prvek průčelí.

Aby dům "nepadal"

Dalším významným estetickým faktorem, který ovlivňuje harmonické začlenění vikýřů do celku stavby, je velikost jejich oken. Ta by měla být vždy menší než okna ve spodním podlaží. Když totiž zvolíme okna stejné velikosti jako na fasádě, výsledkem je, že vikýřová okna opticky působí, jako by byla větší a stávají se tak nechtěným dominantním prvkem stavby.Dům pak působí, jako by se chtěl překotit. Z estetických důvodů je také vhodnější umisťovat vikýře blíž okapu než ke hřebeni střechy. Vikýře v rovině hřebene střechy opět působí disproporčně a zhoršují celkový pohled na objekt. Požadavky na osvětlení podstřešních prostor nás mohou postavit před problém, zda zvolit více jednotlivých vikýřů v malých vzdálenostech anebo jeden průběžný vikýř. I zde je ale potřeba dodržet správnou proporci ve vztahu ke střeše a dostatečnou vzdálenost od štítové zdi i hřebene střechy.

 

Vikýřová okna by měla být menší, než ta ve spodním podlaží.

Správný tvar

O tom, jak bude působit vaše střecha, kterou jste se rozhodli doplnit vikýřem, rozhoduje také jeho tvar. Vzhledem k tomu, že vývoj pojetí a tvarů vikýřů můžeme sledovat od gotiky přes renesanci a barok až k moderní architektuře, je jasné, že typologie vikýřů je velice pestrá. Pokud ale nechceme, aby náš dům byl pejorativně označován za "podnikatelské baroko", bude nejlépe, když historizující inspiraci při volbě tvaru vikýře oželíme. V současnosti patří k nejpraktičtějším typům vikýře pultový nebo sedlový, které se hodí pro různé sklony střech a při dodržení výše zmíněných pravidel mohou stavbu vhodně dotvářet.

ab
ab
ab
ab
ab