Kategorie

Volba, povinnosti a odvolání výboru SVJ

Vznikem společenství vlastníků bytových jednotek povinnosti teprve začínají. Jak probíhá volba výboru a co dělat v případě, že budete chtít jejich odvolání?

Statutární orgán společenství vlastníků

Vznik společenství vlastníků bytových jednotek provází několik kroků. Jedním z nich je volba statutárního orgánu společenství a případně také kontrolního orgánu. Statutárním orgánem se rozumí výbor a jeho členové nebo pověřený vlastník. Ten zastupuje společenství vlastníků jednotek v případě, že nebyl výbor zvolen. Ať už dojde k volbě výboru nebo za SVJ bude jednat pověřený vlastník, dle vzorových stanov musí být každý člen statutárního orgánu vlastníkem jednotky v tomtéž domě a starší 18 let. Funkční období statutárního orgánu podle vzorových stanov nesmí překročit pět let a vlastníci mohou být členy pouze jednoho orgánu. Nesmějí tak například zastupovat výbor a kontrolní orgán současně.
Chcete mít o svém společenství vlastníků jednotek lepší přehled, snáze komunikovat a zjišťovat informace? Ideálním místem jsou pro vás stránky www.sousede.cz.

Volba výboru a jeho předsedy

Výbor společenství vlastníků jednotek musí mít nejméně tři členy, z nichž je jeden jeho předsedou. Volba výboru probíhá za účasti vlastníků bytových jednotek a zvolen musí být nadpoloviční většinou všech vlastníků. Po zvolení nejméně tříčlenného výboru následuje volba předsedy a místopředsedy. Oba členy však nevolí vlastníci, nýbrž samotní členové výboru.

Kontrolní orgán SVJ

Kontrolní komise se volí stejným způsobem jako výbor, volí ji tedy shromáždění vlastníků a své předsedy a místopředsedy si rovněž volí členové tohoto orgánu. Kontrolní komise má nejméně tři členy a jejím úkolem je kontrolovat činnost výboru, nahlížet do účetních knih společenství apod. Je-li vlastníků ve společenství méně než 10, místo komise se volí revizor, který má stejná práva a povinnosti vůči shromáždění, jako kontrolní komise.

Povinnosti výboru a předsedy

Výbor jako výkonný orgán společenství vlastníků jednotek se stará o běžný chod celého domu, zajišťuje opravy, jedná s dodavateli a státními orgány a plní další nařízení shromáždění vlastníků jednotek. Výbor společenství by se měl scházet nejméně každé tři měsíce, tedy čtyřikrát do roka. Jednatel výboru je vždy jeho předseda, který za celé společenství vlastníků také podepisuje, případně místopředseda, který ho zastupuje. Povinností předsedy výboru je svolávání výboru a organizace běžných činností SVJ. Usnesení výboru je platné tehdy, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou hlasů členů výboru. Výbor může hlasovat i v případě, že není kompletní, musí být ale přítomna více než jeho polovina. Pokud je výbor pouze tříčlenný, usnesení musejí odsouhlasit všichni. Totéž platí o hlasování. Výbor musí hlasovat za přítomnosti všech tří členů.

Odvolání výboru a jeho členů

Odvolání výboru a jeho členů probíhá dle stanov společenství vlastníků bytových jednotek. Výbor nebo pouze jeho členy odvolává shromáždění, tedy vlastníci bytových jednotek, kteří jsou členy SVJ. Členové výboru mohou odstoupit kdykoli a bez udání důvodu. Své odstoupení oznámí písemně orgánu společenství. Odstupuje-li pověřený vlastník, své odstoupení podá písemně shromáždění.
ab
ab
ab
ab
ab