Kategorie

Věcná břemena k nemovitostem od A do Z, I. část

Pokud si hodláte pořídit nějakou nemovitost, počítejte s tím, že její vlastnictví nemusí být tak výhodné, jak se na první pohled zdá. Vlastnit nemovitost totiž automaticky neznamená, mít k ní neomezené vlastnické právo. Proto je dobré vědět, jakým způsobem mohou být práva ke konkrétním nemovitostem omezená a následně, co to pro vás bude znamenat.
Tuto problematiku označujeme jako věcná břemena. Věcnými břemeny se občanský zákoník zaobírá pouze ve třech ustanoveních (konkrétně se jedná o § 151n, § 151o a § 151 p). Tato skutečnost by mohla vést k názoru, že se jedná o jednoznačná ustanovení, opak je ale spíše pravdou.

Definice pojmu „věcné břemeno“

Podstatou věcného břemene je zatížení vlastníka nemovité věci tím, že je tento vlastník omezen ve výkonu svého vlastnického práva tím, že je  povinen něco trpět (např. chůzi souseda po vašem pozemku), něčeho se zdržet (např. povinnost vlastníka zdržet se výstavby plotu nad určitou výšku) nebo něco konat (např. poskytnutí určitých peněžitých nebo naturálních dávek). Toto omezení působí buď ve prospěch vlastníka jiné nemovitosti, nebo ve prospěch určité konkrétní osoby.

Břemeno je dědičné

Věcná břemena patří mezi tzv. věcná práva. Znamená to, že práva a povinnosti, která jsou obsahem věcného břemene, jsou nejen spojena s vlastnictvím nemovité věci, ale přecházejí i na každého nového nabyvatele této věci. Každý vlastník nemovité věci zatížené věcným břemenem je povinen toto břemeno trpět. Z občanského zákoníku dále vyplývá, že věcným břenem je možné zatížit pouze věci nemovité (tj. pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem a dále byty či nebytové prostory). Věcným břemenem ale nelze omezit vlastníka movité stavby (např. dřevěná kůlna bez základů, plechová garáž, skleník apod.) a vlastníka movité věci vůbec. Věcné břemeno musí mít opakující se charakter, musí být využíváno nepřetržitě nebo vícekrát v pravidelných intervalech. Jako věcné břemeno nelze sjednat předkupní právo, nájem ani omezení nakládat s nemovitostí (např. podmínečný prodej). Věcným břemenem lze zatížit nemovitost pouze jako celek. Předmětem práva odpovídajícímu věcnému břemeni však nemusí být celá zatížená nemovitost, ale může to být i její část (např. část pozemku).

Druhy věcných břemen

Věcné břemeno ve prospěch jiné nemovitosti znamená, že práva odpovídající věcnému břemeni jsou spojena s vlastnictvím určité nemovitosti. Z věcného břemene je oprávněn každý vlastník určité nemovitosti, v případě změny vlastníka se mění zároveň osoba oprávněného. Tato práva slouží zejména prospěšnějšímu užívání nemovitostí oprávněného.

Věcné břemeno na jméno

Věcné břemeno ve prospěch určité konkrétní osoby znamená, že práva odpovídající věcnému břemeni jsou spojena s konkrétní osobou. Toto právo je přiznáno je konkrétní oprávněné osobě (identifikované jménem a příjmením, rodným číslem a trvalým bydlištěm) a nepřechází na její právní nástupce. Smrtí této osoby nebo zánikem právnické osoby, která je stranou oprávněnou, toto věcné břemeno zaniká.
Některé druhy věcných břemen: • Věcné břemeno cesty • Věcné břemeno chůze • Věcné břemeno jízdy • Věcné břemeno provádění oprav plotu, zdi, střechy apod. • Věcné břemeno vedení potrubí, nadzemních a podzemních vod • Věcné břemeno spoluužívání jímky • Věcné břemeno čerpání vody • Věcné břemeno bytu, bydlení
ab
ab
ab
ab
ab