Kategorie

Usnadněte si život a využijte programy a dotace Ministerstva pro místní rozvoj!

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo i pro rok 2008 programy a dotace v oblasti bydlení. Formou podpůrných programů hodlá letos ministerstvo podpořit celou řadu projektů. Ministerstvo rozlišuje při přidělování peněz jednotlivé projekty v oblasti financování bydlení do čtyř základních skupin.
 

Podpora regenerace panelových sídlišť

První z nich je Podpora regenerace panelových sídlišť, která potěší zejména obce a některá větší bytová družstva. V této kategorii totiž můžou jednotlivé subjekty požádat o podporu pro svůj projekt, pokud hodlají revitalizovat veřejné prostranství u panelových sídlišť s více než 150 bytovými jednotkami. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.
 

Pomocí dotace se může z ohavného socialistického sídliště stát velmi příjemná lokalita

Z dotace může obec financovat zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části, výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, ale i spoustu dalších vymožeností.
 

Pro pěší i pro cyklisty ...

Napříkladjde  i o vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým.
 

Aktuální datum: 15. 2. 2009

Žádosti k tomuto programu museli žadatelé odevzdat k 15. únoru 2008, přičemž lhůta pro doručení uplynula 31. březnem 2008, což znamená, že pokud jste si do tohoto data nepodali žádost, můžete tak učinit až příští rok.
 

Podpora výstavby technické infrastruktury

Druhou skupinou je Podpora výstavby technické infrastruktury, která je určena pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů je opět určena zejména pro obce. Jak již název sám napovídá, jde o financování vybudování místních komunikací, vodovodů a kanalizace.
 

50 tisíc korun na jeden byt !

Maximální výše dotace je 50 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku. Dotace je však poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství 7 podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých obci podle pravidla „de minimis“ nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR přepočtených kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni vystavení Registračního listu akce. Stejně jako v prvním případě skončila lhůta podání žádosti o podporu u tohoto programu k 15. 2. 2008.
 

Podpora výstavby podporovaných bytů

Třetí skupinou je Podpora výstavby podporovaných bytů, tento program je zaměřen na výstavbu takzvaných sociálních nájemních obecních bytů pro občany, kteří jsou znevýhodněni v přístupu k bydlení z důvodu svého věku, zdravotního stavu, nebo z dalších důvodů, ze kterých vyplývají zvláštní potřeby v této oblasti.
 

Proč je zavírat do ústavu, když mohou být plnohodnotným článek společnosti?!

Ministerstvo v této kategorii podporuje nájemní byty se sociálním určením, pečovatelské byty s osobami, jejichž zdravotní stav neumožňuje těmto osobám využití jiných prostor k bydlení, vstupním bytem pro osoby, které nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopny plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu a upravitelným bytem, který slouží pro osoby tělesně, či duševně postižené a kteří mají zvláštní potřeby pro bydlení.
 

I nové byty si vysloužily podporu

Obce mají rovněž možnost požádat o dotaci na výstavbu nových bytů v případě, kdy vznikne nový bytový dům, nebo rodinný dům se dvěmi nebo třemi byty, v případě že z nebytových prostor vznikne úpravou bytové jednotky, nadstavbou nebo přístavbou pokud vznikne nový byt, stavebními úpravami bytu, pokud vznikne vstupní byt a úpravou domu, který nebyl způsobilý k bydlení.
 
 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Poslední skupinou je Podpora oprav domovních olověných rozvodů, tento program je určen pro obnovu rozvodů k zajištění vyšší kvality pitné vody pro obyvatelstvo v bytových domech. Dotace se poskytuje v maximální výši 20 tisíc korun na jeden byt v domě a je účelová a žadatel nesmí přesáhnout investiční limit ve výši 200.000 EUR po dobu tří let. Podmínkou pro přiznání dotace je rovněž analýza vzorků vody, která může rozhodnout o celkové výši dotace.
 
ab
ab
ab
ab
ab