Kategorie

Údaje z katastru nemovitostí najdete i na internetu

Pro základní informace o vlastníkovi nemovitosti nemusíte chodit na katastrální úřad. Získáte je i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – www.cuzk.cz. Aplikace "Nahlížení do katastru a přehled řízení" umožňuje návštěvníkovi získat vybrané údaje o pozemcích, budovách a jednotkách (bytech a nebytových prostorech) evidovaných v katastru nemovitostí včetně informace o jejich vlastnictví.
Tato služba je poskytována zcela bezplatně. Pokud právě kupujete, nebo naopak prodáváte  nějakou nemovitost, uvítáte rovněž informace o stavu a postupu vašeho řízení na daném katastrálním pracovišti v souvislosti s podaným návrhem na vklad práva nebo jeho změny do katastru nemovitostí. Jednotlivé odkazy jsou uspořádány do tří skupin: řízení o vkladech, ostatní řízení a informace z katastru nemovitostí.

Webová aplikace vám umožní přístup k některým údajům  o pozemcích, budovách a jednotkách

Řízení o vkladech

Jsou vedena pro účely zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších práv. Informace o řízení obsahuje informace o konkrétních účastnících řízení, typu předmětu řízení a posloupnost činností, které byly na katastrálním pracovišti provedeny, a to včetně časových údajů provedení. Přehled řízení poskytuje seznam řízení, která byla zahájena před a po založení zadaného řízení. U každého řízení je uvedené datum založení, stav řízení a datum poslední operace. Seznam přijatých řízení uvádí seznam řízení založených v zadaném dni.

Ostatní řízení

Umožňují volit typ řízení - záznam (např. výmaz zástavního práva) nebo geometrický plán.

Informace z katastru nemovitostí.

Umožňují v navazujících odkazech "Parcela", "Budova", "Jednotka" získat informace o vlastníkovi nebo spoluvlastníkovi nemovitosti (včetně výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána. Informace o parcele obsahuje výměru parcely včetně způsobu jejího určení, druh a způsob využití pozemku a označení mapového listu. Pokud je na pozemku budova, je na ni zobrazen odkaz. Informace o budově obsahuje typ budovy, způsob jejího využití a odkaz na parcelu, na které je budova umístěna. Pokud jsou v ní umístěny jednotky, navazuje na ni další odkaz.

Na webu najdete pouze některé údaje, po podrobnější informace si budete muset dojít na úřad

Detailní informace dostanete jen osobně

Zařazení této aplikace dálkového přístupu umožňuje uživatelům internetu získat pohotově základní informace o evidovaných nemovitostech z kteréhokoliv katastrálního území a katastrálního pracoviště v České republice. Umožňuje i "zprůhlednit" průběh řízení o všech návrzích na vklad práva. Výstupy, které je možné v rámci "Nahlížení do katastru nemovitostí a přehled řízení" získat, jsou omezené, navíc uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Například výpis ze svého listu vlastnictví díky této aplikaci nezískáte.
ab
ab
ab
ab
ab