Kategorie

Stanovy společenství vlastníků bytových jednotek: Stručný průvodce

Společenství vlastníků jednotek je ze zákona podřízeno stanovám, které si jeho členové odhlasují do 60 dnů od vzniku SVJ. Které body nesmí ve stanovách chybět a jaký rozdíl je mezi vlastními a vzorovými stanovami SVJ?
Společenství vlastníků jednotek je ze zákona podřízeno stanovám, které si jeho členové odhlasují do 60 dnů od vzniku SVJ. Které body nesmí ve stanovách chybět a jaký rozdíl je mezi vlastními a vzorovými stanovami SVJ?
 

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou a vzniká v domě o nejméně pěti bytech, které vlastní nejméně tři různí majitelé. Vzniká také dnem, kdy je katastrem nemovitostí doručována poslední listina o nabývacím právu jednotky. Každé vzniklé SVJ je ze zákona podřízeno stanovám, podle kterých se společenství řídí. Stanovy neboli pravidla SVJ chrání nejen společenství ale i samostatné vlastníky a také určují jejich práva a povinnosti týkající se společných bytových i nebytových prostor v domě. Ať vzorové, nebo vlastní, stanovy SVJ se musí schválit do šedesáti dnů od založení společenství Každé společenství si může vytvořit své vlastí stanovy, pokud tak ale neudělá z jakéhokoli důvodu, může využívat vzorové stanovy SVJ, které jsou připravené vládou ČR. V těchto stanovách jsou zaneseny všechny body, které by měly zajistit bezproblémové fungování každého SVJ. Stanovy, ať jsou vlastní či vzorové, musí členové SVJ schválit do šedesáti dnů od vzniku společenství. V případě, že se do té doby nepodaří členům odhlasovat a schválit své vlastní stanovy na shromáždění, kde by měl být přítomen i notář, budou platit stanovy vzorové.

Chcete mít o svém společenství vlastníků jednotek lepší přehled, snáze komunikovat a zjišťovat informace? Ideálním místem jsou pro vás stránky www.sousede.cz.

Vzorové stanovy SVJ

Vzorové stanovy vytvořené vládou ČR často slouží pouze jako „vzor“ pro vytvoření vlastních stanov. Některé její části lze pozměnit, ale hlavní ustanovení a základní body měnit či vyjmout nelze. Stanovy jsou rozděleny do pěti částí, z nichž se každá věnuje jinému tématu, a ty jsou dále rozděleny do několika bodů. Podepisování stanov SVJ

První část se zabývá Všeobecným ustanovením, která obsahuje:

• Základní ustanovení Kromě jiného určuje, kdo se stává členem společenství, na základě čeho toto společenství vzniklo a co je jako právnická osoba způsobilá vykonávat. • Název a sídlo společenství Sídlem se míní adresa, ve které je SVJ skutečně sídlí, jako název společenství se používá spojení „Společenství pro dům“, ke kterému se přidá číslo konkrétního domu.

Vzorové stanovy SVJ ke stažení zde

Ve druhé části stanov se rozebírá Předmět činnosti společenství:

• Správa domu a další činnosti Zde se zajišťuje správa domu, jeho provoz a údržba společných částí domu, sjednávání a kontrola smluv, vybírání finančních prostředků apod. • Změny společných částí domu Jedná se zejména o rekonstrukci a opravy společných částí domu, které však nezasahují do vnitřního uspořádání domu ani nijak nemění velikost spoluvlastnických podílů vlastníků. • Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem Smlouva se správcem určuje, co vše správce smí vykonávat, jakým způsobem bude hospodařit s finančními prostředky či příspěvky na správu domu, jaké povinnosti vůči společenství má atd.

Třetí část – Orgány společenství:

• Společná ustanovení Tato základní ustanovení specifikují, kdo je součástí orgánu společenství, kdo může být do orgánu SVJ zvolen, délku jeho funkčního období, kdy může být člen voleného orgánu předčasně odvolán či zda může odstoupit před koncem tohoto období, způsob hlasování apod. • Shromáždění Zde najdeme práva a povinnosti shromáždění, jak často se shromáždění schází, za jakých podmínek se může sejít mimo určenou dobu, jak se shromáždění svolává a kdo ho řídí, kdy je usnášení schopné, kolik hlasů je potřeba k odsouhlasení úprav či změn společných částí domu a kolik hlasů je třeba ke zvolení členů výboru. • Výbor Tato část určuje, kolik členů výbor musí mít, kolik hlasů je zapotřebí k přijetí usnesení, kdo volí nebo odvolává členy tohoto orgánu, o čem výbor rozhoduje, za co odpovídá (např. vedení účetnictví) a co všechno zajišťuje (např. vyúčtování záloh) • Pověřený vlastník Plnění povinností pověřeného vlastníka, jeho volba a odpovědnost. • Kontrolní komise, revizor Kromě výboru si společenství může zvolit své členy také do kontrolní komise nebo revizora. Jejich úkolem je kontrolovat zásadní kroky společenství. Vyjadřuje se k účetní závěrce, podává zprávu o výsledcích shromáždění. Členové společenství si do stanov mohou zanést také libovolný počet členů tohoto orgánu (nejméně však 3) atd. • Jednání dalších osob za společenství Za společenství vlastníků jednotek může rozhodovat nejen výbor či pověřený vlastník, ale podle smlouvy také zaměstnanec tohoto SVJ. Smlouva určuje, co vše může tento zaměstnanec vykonávat a vymezuje jeho hranice. • Zvláštní způsob rozhodování ve společenství Jedná se o rozhodování v mimořádných situacích, kdy je potřeba souhlasu všech členů společenství. Tyto hlasy je možné získat i mimo shromáždění a to na listině, která musí obsahovat datum a podpis každého člena, který hlasoval.

Čtvrtá část – Členství ve společenství:

• Vznik členství Určuje, kdo se stává členy společenství a kdy nebo jak je to v případě manželů či spoluvlastníků. • Práva a povinnosti člena společenství Rozhoduje se o právech a povinnostech každého člena, který vstoupil do společenství vlastníků jednotek (např. právo nahlížet do písemných podkladů nebo povinnost dodržovat pravidla stanov). • Zánik členství ve společenství Stanoví, za jakých podmínek členství v SVJ končí (např. převodem vlastnictví jednotky či úmrtí člena SVJ).

V páté části se stanovy věnují Hospodaření společenství:

• Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem Určí, jak se bude hospodařit s finančními prostředky na správu domu a pozemků, úhradu za různé služby atd. • Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby Zde si členové stanoví, jakým způsobem bude doházet k vyúčtování záloh za služby, do kdy je splatný nedoplatek či přeplatek apod. Připravuje-li SVJ své vlastní stanovy, vyplatí se věnovat větší pozornost bodům například o volbě či odvolání členů orgánů nebo správce SVJ. Nebudou-li členové SVJ s některými členy výboru a kontrolní komise spokojeni, jejich odvolání by mělo být jednoduché. Totéž se vyplatí v případě, že se bude rozhodovat o podstatných změnách společných prostor nebo nakládání s finančními prostředky. V některých situacích pro přijetí ustanovení postačí nadpoloviční většina hlasů, proto je lepší, když stanovy vyžadují nejméně ¾ hlasů, případně souhlas všech členů SVJ.

ab
ab
ab
ab
ab