Kategorie

Smlouva o nákupu nemovitosti: Na co si dát pozor?

Nechcete-li vy sami nebo protistrana využít profesionálních služeb realitních či právních kanceláří, a to z jakýchkoliv důvodů, mohly by vám pomoci následující informace.

Při nákupu nemovitosti si musíte umět předem odpovědět na čtyři základní otázky: 1. Jakým způsobem si chcete nemovitost pořídit? (vlastní iniciativou nebo za pomoci realitní kanceláře) 2. Kdo bude nemovitost kupovat? (manželé, jeden nabyvatel, více nabyvatelů) 3. Jakým způsobem budete kupní cenu nemovitosti hradit? (vlastní finanční prostředky, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka aj.) 4. Jaké právní kroky učinit, aby ke koupi vyhlédnuté nemovitosti skutečně došlo? (sepsání vzorové kupní smlouvy nebo využití profesionálních služeb).

Pravidla kupních smluv o převodu nemovitosti

Na úplný začátek si musíme definovat pojem "nemovitosti". Nemovitostmi rozumíme pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Nezapomeňte, že naše právní úprava říká, že stavba není součástí pozemku. Kupní smlouva o převodu nemovitosti musí být vždy písemná, jinak je smlouva neplatná. Vyplývá to z principu, že vlastnické právo k nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, vzniká až vkladem do katastru nemovitostí (nikoli pouze podpisem smlouvy), a proto jinou formu nelze vůbec připustit. Kupní smlouva je dvoustranný právní úkon. Obecně platí, že na základě kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě - nemovitost a kupujícímu převzít předmět koupě a zaplatit kupní cenu.

Podstatné náležitosti smluv

Mezi nejpodstatnější náležitosti kupní smlouvy patří určení účastníků smlouvy, určení předmětu smlouvy, náležitý projev vůle smlouvu uzavřít písemnou formou, stanovení kupní ceny akceptovanou oběma smluvními stranami a samotné podpisy účastníků smlouvy. Nemovitost můžete kupní smlouvou získat do výlučného vlastnictví jednoho nabyvatele, do podílového spoluvlastnictví, nebo v případě, kdy nemovitost kupují manžele, mluvíme o tzv. společném jmění manželů. Přechází-li vlastnictví nemovitosti na jednoho nabyvatele, je situace naprosto zřejmá. Nabyvatel se stává výlučným vlastníkem převáděné nemovitosti. U podílového spoluvlastnictví má každý vlastník stanovený určitý spoluvlastnický podíl vlastnictví, který se do katastru nemovitostí zapisuje zlomkem (např. ½, ¼) a vyjadřuje míru vlastnictví nemovitosti. U nabytí nemovitosti do vlastnictví manželů se nestanovuje žádný podíl, který by byl zapsán v katastru nemovitostí – je vyjádřen zkratkou "SJM" – společné jmění manželů.

ab
ab
ab
ab
ab