Kategorie

Příspěvek na úpravu bytu pro zdravotně postižené

Občané se zdravotním postižením mohou získat příspěvek na úpravu bytu. Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku sociální péče, kterou poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Kdo tedy má a kdo nemá na zmíněný příspěvek nárok?
Před poskytnutím příspěvku se vždy posoudí závažnost a druh zdravotního postižení občana. O příspěvek na úpravu bytu mohou žádat občané s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost, dále občané úplně nebo téměř nevidomí, rodiče nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo téměř nevidomé) a neslyšící občané nebo rodiče neslyšícího nezaopatřeného dítěte (pouze pro úpravu – instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace). Příspěvek lze ale použít jen na byt, který uvedené osoby užívají k trvalému bydlení.

Závazkové ujednání

Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen tehdy, pokud se žadatel zaváže písemně předem, že: • příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, • příspěvek (jeho poměrnou část) vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí, • vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70% skutečně vynaložených nákladů. Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5 000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut.

Úprava bytu

Za úpravy bytu se považuje zejména : • úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón, • úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku, • rozšíření a úprava dveří, odstranění prahů, • přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi, • instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace, • zavedení vhodného vytápění, • vybudování telefonního vedení, • stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Jaká je výše dávky?

Výše příspěvku na úpravu bytu se odvodí s ohledem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70% prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však 50 000 Kč nebo 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu. Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy maximálně ve výši 50% předpokládané výše příspěvku.
ab
ab
ab
ab
ab