Kategorie

Pravidla Soutěže magazínu Svět bydlení na výstavu Dům a byt 2009

***

I. Organizace soutěže o vstupenky na výstavu Dům a byt ´09

I. 1. Zadavatelem soutěže (dále jen zadavatel) O vstupenky na na výstavu Dům a byt ´09 (dále jen soutěž) je Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 492 41 257, DIČ: CZ492 41 257, Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3. I. 2. Organizátorem zprostředkujícím realizaci soutěže (dále jen pořadatel nebo organizátor) je magazín Svět bydlení a společnost NetDirect s.r.o., IČ: 25907077, DIČ: CZ25907077, Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice I. 3. Poskytovatelem plnění výhry je společnost Ostravské výstavy, a.s. IČ: 25399471, DIČ: CZ25399471, Výstaviště Černá louka, Ostrava 1, která výstavu Dům a byt ´09 pořádá. Společnost Ostravské výstavy, a.s do soutěže poskytla celkem 30 čestných vstupenek na výstavu Dům a byt ´09 I. 4. Soutěž probíhá podle těchto Pravidel soutěže (dále jen pravidla) I. 5. Soutěž probíhá v jednom kole v termínu od 10. 11. 2009 do 23. 11. 2009.

II. Podmínky soutěže o vstupenky na na výstavu Dům a byt ´09

II. 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má trvalé bydliště na území Evropské unie. II. 2. Účast v soutěži ani výhra nejsou právně vymahatelné. Zadavatel ani organizátor nenesou odpovědnost za rizika spojená s převzetím výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. II. 3. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině. Účastník svou účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném ve formuláři pro odpověď na soutěžní otázku zadavateli soutěže – společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, organizátorovi (NetDirect s.r.o.) soutěže a poskytovateli plnění výhry (Ostravské výstavy, a.s.) za účelem vyhodnocení této soutěže, zveřejnění na webových stránkách, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. II. 4. Soutěže se nelze zúčastnit opakovaně. S jednou platnou e-mailovou adresou je možné se zúčastnit pouze jednou. II. 5. Je-li účastníkem soutěže osoba mladší 18 let, vyhrazuje si organizátor oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval účastníka. II. 6. Každý zájemce o účast v soutěži musí vyplnit požadované údaje do odpovědního formuláře soutěže, zejména zadat: svou platnou e-mailovou adresu, odpověď na soutěžní otázku "O jakou sekci byla v letošním roce rozšířena výstava Dům a byt 2009?"a souhlas s Pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů. Soutěžící, jejichž e-mailová adresa nebude platná, nemohou být právoplatnými účastníky soutěže. Výherce soutěže bude o výhře organizátorem vyrozuměn na e-mailovou adresu, kterou jako účastník soutěže uvedl do odpovědního formuláře. II. 7. Soutěž probíhá v jednom kole. Ze všech správných odpovědí na soutěžní otázku bude 23. 11. 2009 vylosováno 15 výherců, kteří získají vždy dvě čestné vstupenky na výstavu Dům a byt ´09. II. 8. Komunikace se soutěžícími, vyhlašování výsledků a dodatečné organizační informace týkající se soutěže, budou probíhat elektronickou poštou a prostřednictvím publikování informací na webových stránkách magazínu Svět bydlení.

III. Harmonogram soutěže o vstupenky na mezinárodní veletrh interiéru a designu Tendence ´09

III. 1. Vyhlášení soutěže a zveřejnění soutěžní otázky proběhne 10. 11. 2009 III. 2. Zasílání odpovědí na soutěžní otázku bude probíhat od 10.11. 2009 do 23. 11. 2009. Výherci budou vylosováni 23. 9. 2009 a vyrozuměni e-mailem. III. 3. Každý vítěz soutěže bude o své výhře vyrozuměn na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v odpovědním formuláři. Vítěz pak organizátorovi soutěže sdělí svoje jméno a příjmení, na jehož základě si vstupenky vyzvedne na pokladně výstavy Dům a byt '09 na výstavišti Černá louka v Ostravě 1.  Nepošle-li výherce organizátorovi e-mailem svoje jméno a příjmení, bude vylosován výherce náhradní. III. 4. Výhry budou vítězům předány na pokladně výstavy Dům a byt '09 v Ostravě 1 na výstavišti Černá louka.

IV. Další ustanovení soutěže o vstupenky na výstavu Dům a byt ´09

IV. 1. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž dle vlastního uvážení ukončit, zrušit nebo pozastavit. Zároveň má právo v průběhu soutěže upravit či změnit pravidla soutěže a vyhrazuje si právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže s výjimkou změn, které by měly vliv na rovné postavení účastníků soutěže. IV. 2. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakoukoliv nepřesnou nebo nesprávnou informaci způsobenou jak uživateli internetových stránek, tak jakýmkoliv zařízením nebo programem spojeným se soutěží nebo jakoukoliv technickou nebo lidskou chybou, k níž dojde během zpracování soutěžních výsledků. IV. 3. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakékoliv problémy nebo technická selhání počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů programového vybavení, ani za nedoručení elektronické pošty nebo registrace z důvodu zahlcení provozu sítí. IV. 4. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost v případě, že kdokoliv nemohl vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoliv technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích. IV. 5. Zadavatel a organizátor mohou dle svého uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže kdykoliv za neplatný z důvodu jakékoliv technické nebo systémové chyby. IV. 6. Zadavatel a organizátor si vyhrazují právo posoudit jakékoliv sporné situace nastalé v průběhu soutěže. IV. 7. Pravidla soutěže, kterými jsou všichni účastníci soutěže vázáni, jsou k dispozici na adrese www.svet-bydleni.cz. Po skončení soutěže bude zveřejněna kompletní výherní listina. IV. 8. Ostatní vztahy, výslovně neupravené v těchto pravidlech soutěže, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
ab
ab
ab
ab
ab