Kategorie

Pravidla pro nákup nemovitosti, 2. díl

Pokud prodáváte či kupujete nemovitost, máme pro vás několik rad, které vám můžou pomoci v úspěšném završení celé transakce. V další části seriálu o pravidlech pro nákup nemovitosti se blíže podíváme na právní způsobilost osob uzavírajících kupní smlouvu a na správnost určení prodávané nemovitosti.
Kupní smlouvu o převodu nemovitosti může uzavřít pouze ten, kdo má způsobilost k právním úkonům. V případě, že by smlouva byla uzavřena osobou, která nemá způsobilost k právním úkonům, smlouva by byla neplatná.

Nejjednoznačnějším identifikátorem fyzické osoby je její rodné číslo

Povinné údaje

Fyzické osoby jsou v kupních smlouvách označeny jménem, příjmením, místem trvalého pobytu a rodným číslem. V některých smlouvách lidé uvádějí tituly, rodné jméno či povolání, ale uvádění těchto údajů je zcela nadbytečné. Jednoznačným identifikátorem fyzické osoby je rodné číslo, které užívá i katastr nemovitostí. Pokud je účastníkem smlouvy právnická osoba, musí být v kupní smlouvě označena svým názvem, sídlem, identifikačním číslem a osobou, která je oprávněna za právnickou osobu jednat (např. ALFA, a.s., IČ:00289229, Na Stavidlech 55, Olomouc, zastoupena Ing. Pavlem Noskem, trvalý pobyt Údolní 456, Olomouc). Právnická osoba musí na příslušný katastrální úřad se samotnou smlouvou doložit výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, který je předkládán v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Nemovitost nejlépe identifikujeme pomocí jejího čísla popisného

Správné určení nemovitosti

Nemovitost, která je předmětem kupní smlouvy a je evidována v katastru nemovitostí, musí být ve smlouvě uvedena právě podle údajů vedených v katastru nemovitostí. Pozemky jsou specifikovány parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží (pozemek parc. č. 545 – zahrada o výměře 1 233 m2 v k.ú. Lhota). Zvýšenou pozornost věnujte označování pozemků v případě, že jsou pozemky v konkrétním katastrálním území vedeny ve dvou číselných řadách (tzv. pozemkové parcely a parcely stavební – např. pozemek st. parc. č. 88 a parc. č. 88 jsou dva naprosto odlišné pozemky, které spolu nemají nic společného). Budovy jsou označovány pozemkem, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním. V případě budov s číslem popisným či evidenčním se dále připojí název obce, kde se nemovitost nachází. Předmětem prodeje může být rovněž rozestavěná budova. Ta se označí specifikací pozemku, na němž je rozestavěná budova a dále označením, že se o rozestavěnou budovu jedná. Byty a nebytové prostory musí být označeny budovou, v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v budově, nejsou-li byty a nebytové prostory očíslovány.
ab
ab
ab
ab
ab