Kategorie

Pozor: Blíží se termín podání přiznání k dani z nemovitosti!

Daň z nemovitosti patří mezi tzv. majetkové daně. Ve všeobecné povědomosti vlastníků domů, bytů či pozemků je zakotvena nutnost tuto daň automaticky platit.
Nyní by ovšem měli pozorně číst zejména ti, kteří v minulém roce do svého vlastnictví získali nějakou novou nemovitost. Proč? Nezadržitelně se totiž blíží lhůta pro podání daňového přiznání k této dani.

Obecně o dani z nemovitosti

Daň z nemovitosti můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a to na daň ze staveb a daň z pozemků. Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Jen ve výjimečných případech může daň platitnájemce nebo uživatel stavby. Pokud je f="/stavba.dic">stavba ve spoluvlastníci různých osob,  platí se daň společně a nerozdílně. Daň z pozemku platí vlastník pozemku. Vlastní-li pozemek více osob, jsou tyto osoby rovněž povinny platit daň společně a nerozdílně.

Podejte daňové přiznání

Ostražití v tomto směru by měli být zejména ti, kteří v loňském roce získali nebo naopak pozbyli vlastnictví ke konkrétní nemovitosti bez ohledu na formu převodu – prodej, nákup, získání nemovitosti děděním či darováním. Máte-li pochybnosti o tom, kdo je povinen podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti, musíte si odpovědět na jednu základní otázku. „Kdo byl vlastníkem konkrétní nemovitosti k 1.1.2008.“ Pokud jste se k tomuto datu stali novými vlastníky nemovitosti, nesmíte již otálet. Běží totiž lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitostí, která vyprší s koncem ledna. Pokud jste s nemovitostmi během loňského roku nijak nenakládali, můžete v této záležitosti zachovat naprostý klid. Finanční úřad vám včas zašle platební výměr a vy požadovanou daň jen zaplatíte.

Ukázkový příklad

Občan A prodal v květnu 2007 svůj pozemek občanovy B. Občan B je tedy vlastníkem uvedeného pozemku před 1.1.2008. Z toho důvodu má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí. Termín podání přiznání je ze zákona stanoven do 31. 1. 2008. Daňové přiznání se podává na místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu se pozemek nachází. Občan A z logiky věci již není k 1.1.2008 vlastníkem pozemku, a tak daň z nemovitosti neplatí.

Vyplnit přiznání zvládnete sami!

Vyplnit jakýkoli daňový formulář již předem nahání mnoha občanům panickou hrůzu. U daňové přiznání k dani z nemovitosti tyto obavy nejsou na místě a při troše soustředění jej podle pokynů dokáže vyplnit každý.V případě nejasností se nemusíte ostýchat a požádejte o pomoc úředníka finančního úřadu, pro kterého to bude rutinní záležitost. Důležité je ale umět nemovitost správně označit (parcelní číslo, katastrální území, číslo popisné, popř. evidenční u staveb a rovněž znát výměru pozemků). Tyto informace nejsnáze vyčtete z evidence katastru nemovitostí – z listu vlastnického konkrétní nemovitosti.

Daňový kalendář pro daň z nemovitosti v roce 2008

Leden

31.1.

- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
Květen

31.5.

- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně) - splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
Srpen
 31.8. - daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
Listopad

30.11.

- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
ab
ab
ab
ab
ab