Kategorie

Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty

Se státní podporou k novým hypotečním úvěrům využitým na nákup staršího bytu nebo domu mohou počítat mladí lidé do věku 36 let. Všechni žadatelé, kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru v období od 1. února 2009 do 31. ledna 2010, mají nárok na státní příspěvek ve výši jednoho procentního bodu.
 

Cíl podpory

Cíle podpory je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi a tím jim napomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení. Cílovou skupinou jsou zejména mladí lidé, kteří v roce podání žádosti o tuto formu podpory nedovrší věk 36 let. Pokud je žadatel o tuto formu podpory ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splnit i partner.

Základní charakteristiky podpory

Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let. Úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Část úvěru překračující tyto limity nebude dotována.

Základní podmínky poskytnutí podpory

Základní podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. a mezi nejdůležitější patří

 • Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let.
 • Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána.
 • Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR.
 • Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).

Kde lze o podporu žádat

Písemnou žádost o poskytnutí podpory předloží uchazeč hypoteční bance u které čerpá hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu poskytnout.

Seznam hypotečních bank, které přijímají žádosti a uzavírají smlouvy o poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěruna všech svých pobočkách

 •  Česká spořitelna
 •  Hypoteční banka, a.s.
 • Československá obchodní banka a.s.
 • GE Capital bank a.s.
 • Komerční banka
 • Raiffeisenbank
 • Wustenrot hypoteční banku, a.s.
 • UniCredit Bank, a.s.

Výše státní podpory

Výpočet výše státní podpory se provádí na základě "ideálního" průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky.Vypočte se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru a jejich rozdíl zaokrouhlený na celé Kč nahoru je výší státní podpory.Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku

Pro smlouvy o hypotečním úvěru u kterých proběhlo 1. čerpání úvěru v termínu:

1.9.2002 - 31.1.2003 činí státní podpora 3% body 1.2.2003 - 31.1.2004 činí státní podpora 2% body 1.2.2004 - 31.1.2005 činí státní podpora 1% bod 1.2.2005 - 31.1.2006 činí státní podpora 0% bodů 1.2.2006 - 31.1.2007 činí státní podpora 0% bodů 1.2.2007 - 31.1.2008 činí státní podpora 0% bodů 1.2.2008 - 31.1.2009 činí státní podpora 0% bodů 1.2.2009 - 31.1.2010 činí státní podpora 1% bod

Zdroj: MMR, www.mmr.cz
 
ab
ab
ab
ab
ab