Kategorie

Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí

Domníváte-li se, že po získání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu na svoji novostavbu rodinného domu máte úřednické martýrium úspěšně za sebou, neradujte se příliš. Čeká vás totiž ještě jeden krok: ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí.

Připravte si prosím…

Stavební úřady vydávají kolaudační rozhodnutí, a tím vlastně stavbu legalizují. Nemají však žádnou povinnost v této věci jednat. Proto musí vlastník nemovitosti splnit svoji povinnost a změnu ohlásit katastrálnímu úřadu sám. K zápisu novostavby do katastru nemovitostí je potřebovat geometrický plán, kterým byla stavba zaměřena, doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, pokud se stavbě přiděluje. Potom také samotné kolaudační rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem s doložkou o dni nabytí právní moci. Případně podle nového stavebního zákona kolaudační souhlas. Všechny uvedené listiny musí být předloženy katastrálnímu úřadu v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Kde získáte formulář žádosti ?

Český úřad zeměměřičský a katastrální na svých webových stránkách nabízí připravený formulář žádosti „Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí“. Po jeho otevření však většina lidí zjistí, že připravenou tabulku není schopna sama správně vyplnit. Z tohoto důvodu jsme připravili obecný vzor ohlášení, který zvládne vyplnit každý stavebník. Dokument po vyplnění zašlete na místně příslušné katastrální pracoviště; tento úkon nepodléhá úhradě správního poplatku. Proběhne-li vše v pořádku, můžete se na konci svého úsilí potěšit pohledem na výpis z listu vlastnictví, kde již uvidíte vaši nově zaevidovanou novostavbu.

Vzor „Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí“

Manželé Pavel Novák a Marta Nováková Lhota 111, 785 36 Lhota Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 2A/1148 772 11 Olomouc V Kozlovicích dne ... Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí Podle ustanovení §5 odst. 5 a 6 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádáme o zápis budovy do evidence katastru nemovitostí podle přiložených podkladů: Katastrální území: Kozlovice Obce: Kozlovice Ohlašovatel: Manželé Pavel Novák a Marta Nováková Trvalé bydliště: Lhota 111, 785 36 Lhota Rodné číslo: 123456/1234ž Manželé Pavel Novák a Marta Nováková tímto oznamují, že na základě „Kolaudačního rozhodnutí č. j. ... vydaného Městským úřadem ...- stavební odbor, Masarykovo náměstí č. 1, 775 01 Kozlovice ze dne 21. 7. 2007, které nabylo právní moci dne 6. 8. 2007 a na základě geometrického plánu č. ... bylo provedeno rozdělení pozemku parc. č. 345/3 – zahrada o výměře 1 092 m2 na pozemek parc. č. 345/3 – zahrada o výměře 1 000 m2 a pozemek parc. č. 345/4 – zastavěná plocha/rodinný dům o výměře 92 m2, přičemž na pozemku parc. č. 345/4 byla postavena budova – způsob využití rodinný dům, kterému bylo přiděleno číslo popisné 266, vše v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice. Žádáme vás na základě doložených dokumentů o provedení změny v evidenci katastru nemovitostí a zápis vlastnického práva – společného jmění manželů k výše uvedené nemovitosti. Pavel Novák a Marta Nováková Přílohy:
  • geometrický plán č. ...
  • rozhodnutí Obecního úřadu v Kozlovicích o přidělení čísla popisného ze dne ...
  • kolaudační rozhodnutí ze dne ... č. j. ... vydané Městským úřadem ...- stavební odbor, Masarykovo náměstí č. 1, 775 01 Kozlovice ze dne 21. 7. 2007 (nebo kolaudační souhlas)

Poznámka

Katastrální úřad v řízení zkoumá, zda jde ve výše uvedené listině o písemné projevy vůle osob v ní uvedených. Katastrální úřad považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže
a) jejich vlastnoruční podpisy na prvopisu smlouvy byly úředně ověřeny, b) smlouva obsahuje prohlášení advokáta o pravosti podpisu, c) účastník uzná pravost svého podpisu před katastrálním úřadem.
ab
ab
ab
ab
ab