Kategorie

Neviditelné nebezpečí aneb jak zvládnout boj s radonem

Každý z nás jistě touží po obydlí, ve kterém mu nehrozí žádná zdravotní rizika. Existuje však jedno neviditelné nebezpečí, jež může negativně ovlivnit zdravotní stav nejen vás samotných, ale i jednotlivých členů domácnosti. Toto nebezpečí se jmenuje RADON.

Co je to radon?

Radon – Rn je chemický prvek VIII. skupiny periodické soustavy. Jedná se o radioaktivní plyn, který byl objeven teprve v roce 1900. V přírodě se vyskytuje jen společně s radiem, z něhož vzniká a uniká do ovzduší a kde je nejvýznamnějším zdrojem radioaktivity ovzduší. Proniká na zemský povrch z horninového podloží, kde následně zamořuje objekty. Jeho nebezpečí dále tkví v tom, že při dlouhodobém pobytu v nevětraných místnostech, jejichž zdi jsou postaveny z materiálů obsahující radon, se zvyšuje riziko onemocnění karcinomem plic. Do jisté míry uklidňující může být informace, že jeho výskyt v jednotlivých objektech je měřitelný a vhodnými stavebními úpravami jej lze nasměrovat do přijatelných mezí.

Pozor na stavební materiály

Jak již bylo uvedeno výše, radon se může do vašeho obydlí  uvolňovat i ze  stavebních materiálů. Jedná se o takové stavební materiály, jejichž základní hmotu tvoří hornina či zemina obsahující větší čí menší výskyt uranu. Pro budoucí stavebníky je důležité si uvědomit, že těžené horniny či zeminy jsou ve výrobním procesu dále zpracovávány (mletí, drcení, tepelné procesy), a to může způsobit budoucí větší uvolňování radonu z povrchu stavebního materiálu do nitra objektu. Stavebník by se tedy při výběru stavebního materiálu měl zajímat, z jakých surovin je materiál  vyroben a jaké procesy během výroby probíhají, aby si sám mohl vzniklé riziko minimalizovat. K určitému uklidnění by měla přispět informace, že veškeré současné stavební materiály musí být certifikované a výrobce musí obsah radon pravidelně měřit. Samozřejmě horší situace může nastat v objektech postavených dříve, často po domácky vyrobených tvárnic či cihel. Zejména v těchto objektech bývá vhodné nechat si výskyt radonu proměřit!

Nebezpečné geologické podloží

Znalost geologického podloží pozemku na němž budete realizovat stavbu svého obydlí je dalším významným kritériem v boji s radonovým nebezpečím. Radon totiž může vnikat do objektu díky špatně provedené   spodní izolaci sklepa nebo základů stavby. Toto nebezpečí si naštěstí dobře uvědomují stavební úřady, a proto stavebníci novostaveb jsou povinni zajistit si tzv. měření radonového indexu pozemku. Z naměřených hodnot se pak odvíjí navrhovaná opatření proti pronikání radonu do budoucí stavby.

Kdo všechno může radon měřit?

K tomu, aby vám měření radonu bylo uznáno stavebním úřadem nebo jinou institucí, je nutné, aby firma nebo osoba, která provádí měření, měla povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Toto povolení  zaručuje, že měření je prováděno předepsanými přístroji, schválenou metodikou a výsledky jsou správně interpretovány. Cena měření pro stavbu rodinného domu běžné velikosti se orientačně pohybuje od 2 000 do 3 000 Kč. Je-li výskyt radonu nízký, nebude založení stavby vyžadovat zvláštní opatření proti boji s radonem. V opačném případě navrhne projektant stavby taková opatření, která vnikaní radonu do objektu zamezí a které stavební úřad zahrne do podmínek vydání stavebního povolení na danou stavbu.

Protiradonová izolace

Od počátku mylná je představa stavebníků, že protiradonovou izolaci lze nahradit kvalitním provedením stavebního betonu. Platí zásada, že protiradonová izolace (současně i hydroizolace) musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj.  pod stěnami, ale i  pod kontaktním vertikálním zdivem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů instalací. O výsledné účinnosti opatření rozhoduje zejména kvalita montáže a odborné zpracování detailů, jako jsou prostupy, šachty a těsné ukončení izolací na vnějším vertikálním zdivu.
ab
ab
ab
ab
ab