Kategorie

Máte nárok na „příspěvek na bydlení“?

Máte nárok na „příspěvek na bydlení“? Mezi nejdůležitější a rovněž nejnákladnější položky v každém rodinném rozpočtu bezesporu patří výdaje na bydlení. Kdokoli z nás se může dostat do takové finanční situace, kdy bude mít potíže zajistit tuto základní potřebu pro sebe či svoji rodinu. Jednou z možností, jak tuto nezáviděni hodnou situaci zvládnout, je požádat o finanční pomoc stát.
 
 

K čemu slouží příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je definován jako peněžitá pomoc, která rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy přispívá ke krytí nákladů na bydlení. Samotné poskytnutí této sociální dávky podléhá přísnému zjišťování příjmů rodiny či jednotlivce za kalendářní čtvrtletí. Při podání žádosti je nezbytné si uvědomit, že za příjem se pokládají i přídavky na dítě, popř. i rodičovský příspěvek. Výše příspěvku není stanovena fixně, ale s rostoucím příjmem se postupně snižuje.

Kdo smí podat žádost?

O příspěvek na bydlení smí požádat vlastník bytu nebo nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu. Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud 30 % (v Praze 35 %) rozhodného příjmu v rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Přitom nárok na dávku nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, či o bydlení v rodinném domě. Do nákladů na bydlení je zahrnuto nejen nájemné, ale také služby a energie.

 
Normativní náklady na bydlení činí pro:
 
  • bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
Počet osob v rodině
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
3 339
2 893
2 659
2 518
2 460
dvě
4 926
4 233
3 913
3 721
3 640
tři
6 764
5 858
5 440
5 188
5 083
čtyři a více
8 545
7 453
6 948
6 644
6 517
 
 
  • byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
Počet osob v rodině
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
2 236
2 236
2 236
2 236
2 236
dvě
3 362
3 362
3 362
3 362
3 362
tři
4 730
4 730
4 730
4 730
4 730
čtyři a více
5 978
5 978
5 978
5 978
5 978

Místo trvalého pobytu rozhoduje…

U příspěvku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální podpory. Jako jeden celek jsou  totiž posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby žijí ve společné domácnosti. Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.
 

Jak se počítá výše příspěvku na bydlení?

Výše příspěvku na bydlení je rovna rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a příjmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35 pro Prahu. Bude-li například příjem samostatně žijícího obyvatele v obci do 9 999 obyvatel v nájemním bytě roven 4 tis. Kč, bude mít nárok na příspěvek na bydlení ve výši 1 260Kč (= 2 460 Kč - (4 000 * 0,30)).
 

Víte, kde žádat?

Proto, abyste se mohli ucházet o získání příspěvku na bydlení, musíte podat písemnou žádost na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu) na příslušný úřad, kterým je tzv. kontaktní místo státní sociální podpory.
 
Na úřadě předložíte samotnou žádost o příspěvek na bydlení, průkaz totožnosti, rodný list u dětí do 15 let, doklad o výši čtvrtletního příjmu (pro všechny společně posuzované osoby, které v rozhodném období příjem vykazovaly), popř. další doklady vztahující se k osobám žijícím s žadatelem v bytě a v neposlední řadě doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o užívání nájemního bytu, smlouva o užívání obytné místnosti v tzv. ubytovnách apod.).
ab
ab
ab
ab
ab