Kategorie

Kupní smlouva

Kupujeme-li nemovitost, ať již dům, byt nebo pozemek, vždy bychom měli dbát na vhodně zpracovanou kupní smlouvu. Některá ustanovení jsou povinná pod sankcí neplatnosti smlouvy, jiná ustanovení nám usnadní řešení jakýchkoliv budoucích nesrovnalostí. Šikovná smlouva by měla řešit všechny možné případy, které se mohou vyskytnout.
Každá kupní smlouva by měla obsahovat následující náležitosti:

1. Definování prodávajícího a kupujícího

a) fyzická osoba U prodávajícího i kupujícího musí být ve smlouvě uvedeno jeho jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. U prodávajících manželů je nutné uvést, že se jedná o manžele, resp. o společné jmění manželů (SJM). Jsou-li kupující manželé, je nutné je oba dva uvést do smlouvy jako manžele. b) právnická osoba Pokud je prodávajícím či kupujícím právnická osoba, musíme u ní uvést její identifikační číslo (IČO), název firmy a sídlo. Údaje získáme z výpisu z obchodního rejstříku. Mělo by tu být dále uvedeno jméno osoby, která jménem právnické osoby jedná a na základě jakého titulu tak činí (jednatel firmy, na základě plné moci…).

Koupi nemovitosti je nutné zajistit kvalitními smlouvami

2. Předmět smlouvy

Prodávající zda prohlašuje, že je vlastníkem prodávané nemovitosti. Uvede se zde nabývací titul, na základě kterého vlastník nemovitost nabyl. Předmět prodeje je definován podle listu vlastnictví (číslem popisným a orientačním budovy, číslem parcely, na kterém budova leží, druhem pozemku, katastrálním územím, obcí, číslem listu vlastnictví a katastrálním úřadem, kde je nemovitost evidována).

3. Prohlášení prodávajícího a projev vůle

Prodávající zde prohlašuje, že je oprávněn prodat předmětnou nemovitost. Prodávající potvrzuje projev vůle prodat nemovitost a kupující naopak vůli nemovitost přijmout. Pokud by prohlášení o projevu vůle chybělo, pak by kupní smlouva nevznikla.

4. Kupní cena

Ve smlouvě musí být uvedena dohodnutá kupní cena a měna.

Cena musí být určena konkrétním číslem a měnou

5. Způsob úhrady kupní ceny

Zde si smluvní strany dohodnou způsob, jakým bude kupní cena uhrazena. Pro případ, že nebude kupní cena uhrazena, doporučuje se uvést možnost, že se tímto smlouva od svého počátku ruší. Tento dodatek pak usnadní návrat vlastnického stavu v katastru nemovitostí do původního stavu v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu.

6. Stav nemovitosti (právní a faktické vady)

Prodávající zde prohlašuje, že na nemovitosti neváznou právní vady (pokud ano, tak upozorní jaké, např. zástavní právo, věcná břemena). Prodávající upozorní na případné faktické vady, které se vymykají obvyklému stavu (např. hrozící havárie). Kupující prohlašuje, že si nemovitost důkladně prohlédl a v takovém stavu ji kupuje.

Před samotným podpisem kupní smlouvy si kupovanou nemovitost řádně prohlédneme, vyplatí se přizvat si i odborníka

7. Předání nemovitosti

Ve smlouvě bychom měli pamatovat na jasně stanovené datum a způsob předání nemovitosti. Není dobré vázat tuto skutečnost na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, protože zavkladování je účastníkům oznámeno až zpětně. Doporučuje se tedy opřít se o nějaké jiné pevné body, jako je například podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, úhrada kupní ceny, složení kupní ceny do úschovy, apod.

8. Závěrečná ustanovení

V závěrečném ustanovení je uvedeno, v kolika stejnopisech je smlouva zhotovena a jak budou jednotlivé smlouvy rozděleny mezi účastníky.

 

Podpis kupní smlouvy je jedním z finálních kroků při cestě k novému bydlení

9. Podpisy

Podpisy účastníků smlouvy musí být alespoň na jednom stejnopisu úředně ověřeny. Tento ověřený stejnopis bude sloužit pro potřeby katastrálního úřadu.
ab
ab
ab
ab
ab