Kategorie

Komín - součást domu, 3. díl: Závady při konstrukci

Komín hraje v topném systému klíčovou roli, při špatném provedení nebo údržbě se však může stát i "kritickým" prvkem - může být příčinou vážné havárie, jako je požár domu nebo poškození zdraví jeho obyvatel. Tomu můžeme předejít tím, že se budeme držet několika níže uvedených zásad.
Při stavbě a provozu komína může dojít k řadě chyb nebo mohou vzniknout poruchy, které je třeba včas odstranit nebo jim předejít.

Žádejme záruky

V prvé řadě si musíme uvědomit, že stavba komínu je  - i vzhledem ke zmíněným nebezpečím - vysoce odbornou prací, která podléhá mnoha předpisům, a tak ji nelze realizovat svépomocí anebo ji svěřit neodborným rukám. Každý stavebník, který si objednává stavbu komínu, by proto měl od dodavatelů požadovat písemné prohlášení o shodě materiálů a záruku, revizní technik by mu pak měl vystavit rovněž písemnou revizní zprávu.  Staly se totiž případy, kdy „pokoutní“ firma svou nekvalitní prací způsobila neštěstí a posléze ani nebylo možné dohledat viníky.
S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Nekvalitní palivo = problém

Do jednovrstvých komínů - tedy komínů, kde průduch, kterým prochází proud spalin, tvoří pouze zdivo - mohou být připojena pouze kamna na tuhá paliva (zaústění spotřebičů na plyn nebo na kapalná paliva je do těchto komínů bez předchozího vyvložkování zakázáno). Pokud v takovém systému spalujeme kvalitní palivo, k závadám v komínu nedochází. V případě nekvalitních paliv se ale na stěnách komína usazují dehet a saze, u nichž časem hrozí vznícení (saze), ucpání průduchu, nebo způsobují prosakování a poškození zdiva (dehet). Nedokonalé spalování nekvalitního paliva poznáme podle hustého dýmu, který při topení z komína vychází. Dalším nebezpečím, jež od jednovrstvých komínů stavbě hrozí, je způsobeno vysokou teplotou odváděných spalin. Zvlášť ve starší zástavbě se totiž mohou vyskytnout trámy a jiné dřevěné konstrukce uložené v komínovém zdivu, které se mohou např. při porušení zdiva vznítit. Proti tomu se můžeme bránit vyvložkováním komína.

Důraz na provedení

Vícevrstvé komíny - komíny, kde spaliny nepřicházejí se zdivem do styku - jsou oproti jednovrstvým dokonalejší a projevuje se to jak na bezpečnosti, tak na životnosti konstrukce. Jednou z možných konstrukcí vícevrstvého komínu je kombinace zděného pláště komína s keramickou vložkou. U této technologie je velmi důležité řemeslné provedení - je nutné dodržet minimální tloušťku spojovací malty mezi jednotlivými keramickými částmi, jinak hrozí popraskání komínových vložek. Důležité je správné uložení keramických částí tak, aby kondenzáty spalin z vložky nevytékaly (příklad špatného uložení - viz nákres) a nepoškozovaly zdivo komína. U plechových komínových vložek se nejčastější závady vyskytují v netěsných spojích, pružné komínové vložky se zase mohou poškodit a protrhnout při zavádění do komína. Takovou závadu můžeme zjistit tlakovou zkouškou nebo průmyslovou kamerou.
ab
ab
ab
ab
ab