Kategorie

Jednání s katastrálním úřadem, 2. díl

V předešlém dílu jsme se seznámili s první fází řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, a to s podáním návrhu na vklad. V dnešním díle si přiblížíme, jak probíhá řízení následovně, a jak vypadá vzor návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Pokud vykazuje návrh na vklad vady (není podán v dostatečném počtu vyhotovení, nejsou doloženy všechny potřebné přílohy nebo jsou doloženy v nedostatečném množství), katastrální úřad vyzve navrhovatele, aby vady návrhu do určitého termínu odstranil. Pokud do daného data nebudou vady odstraněny, návrh se zamítá.

Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu se účastník může odvolat k příslušnému krajskému soudu

Přezkoumání návrhu na vklad a předložených listin

Katastrální úřad přezkoumá, zda nic nebrání zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to zejména zda: • navrhovanému vkladu nebrání stav zápisu v katastru nemovitostí, • navrhovaný vklad je podložen obsahem předložených listin, • právní úkon týkající se změny vlastnického práva je určitý a srozumitelný, • právní úkon je učiněn v předepsané formě, • účastníci řízení jsou oprávnění nakládat s předmětem právního úkonu. Tyto skutečnosti se projednávají ke dni podání návrhu na vklad. Není tedy možné, aby účastníci podali návrh na vklad a až poté následně odstraňovali případné vady.

Rozhodnutí katastrálního úřadu

Pokud jsou splněny všechny podmínky, katastrální úřad povolí vklad práva do katastru nemovitostí a následně provede vklad. Proti rozhodnutí o povolení vkladu se nelze odvolat. Pokud katastrální úřad návrh na vklad práva do katastru nemovitostí zamítne, účastník se může do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolat ke krajskému soudu. Odvolání se podává prostřednictvím příslušného katastrálního úřadu, který návrh na vklad zamítl. Tento katastrální úřad odvolání přezkoumá, a buďto odvolání vyhoví, nebo ho předá k rozhodnutí krajskému soudu. Relativně velké množství odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad bývá u krajských soudů úspěšné, tedy ve prospěch odvolatele.

Součástí návrhu o vklad musí být i kolek v hodnotě 500 Kč

 Vzor návrhu na vklad: Jakému katastrálnímu úřadu je návrh určen Jakému katastrálnímu pracovišti je návrh určen Jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt (dále označen jako „prodávající “) Jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt (dále označen jako „kupující “) Návrh na zahájení řízení o vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí Na základě kupní smlouvy ze dne ____________ 2007 převedl prodávající na kupující vlastnická práva k nemovitostem : budově v části obce ………………. se způsobem využití rodinný dům, č.p…., nacházející se na st. pozemku parcelního čísla ……… st. pozemku parcelního čísla ……….(druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) o výměře ……… m2 to vše jak je zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem …………………, katastrální pracoviště ………….. na listu vlastnictví číslo ……….., pro okres …………., obec  ……………, k.ú. …………………. (dále označeny v textu zkráceně společně jako „Nemovitosti“). Shora označení účastníci  n a v r h u j í , aby Katastrální úřad ……………. provedl ve prospěch kupující vklad vlastnického práva ke shora označeným Nemovitostem do katastru nemovitostí, a to na základě předložené kupní smlouvy. Za tímto účelem je předkládána : - kupní smlouva v počtu vydání o dva stejnopisy více, než je počet účastníků, s úředně ověřeným podpisem na jednom stejnopisu alespoň prodávajícího (lépe ověřit na jednom stejnopisu i podpis kupujícího) - kolek 500,- Kč Ve ……………. dne……………….. 2007 ____________________________                    ____________________________ prodávající                                                                  kupující
ab
ab
ab
ab
ab