Kategorie

Jednání s katastrálním úřadem, 1. díl

Vlastnické právo k nemovitostem vzniká vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podpis kupní smlouvy a předání kupní ceny tedy ještě neznamená, že by se kupující stal vlastníkem nemovitosti. Vklad vlastnického práva provede ve správním řízení až příslušný katastrální úřad na základě předloženého návrhu na vklad.
Z tohoto důvodu je vhodné podat návrh na vklad bezprostředně po podpisu kupní smlouvy. Katastrální úřad vyřizuje návrhy na zápis do katastru nemovitostí v pořadí, v jakém byly návrhy doručeny. Pokud by například prodávající prodal stejnou nemovitost ještě dalšímu, druhému kupujícímu, který by podal návrh na vklad dříve, vlastnictví k nemovitosti nabude tento kupující a návrh na vklad původního kupujícího, který bude katastrálnímu úřadu doručen jako druhý v pořadí, bude zamítnut.

Oprávněným vlastníkem kupované nemovitosti se stáváte teprve zápisem do katastru nemovitostí

Kompetence katastrálního úřadu

Katastrální úřad je oprávněn provádět tyto tři druhy zápisů: 1. Vklad Nejčastější způsob zápisu je již zmíněný vklad. Vkladem je do katastru zapisováno např. vlastnické právo, zástavní právo nebo věcné břemeno, a to zejména na základě smlouvy mezi dvěma soukromými osobami. 2. Zápis Zápisem se rovněž může zapsat např. vlastnické právo, zástavní právo nebo věcné břemeno, ale na základě rozhodnutí státního orgánu, ze zákona nebo např. vydražením, tedy na základě listin vyhotovených státními orgány. 3. Poznámka Poznámkami se zapisují údaje o právním stavu nemovitosti. Katastrální úřad má 24 hodin na to, aby po obdržení návrhu fyzické osoby nebo rozhodnutí státního orgánu u předmětné nemovitosti označil, že je zahájeno řízení o povolení zápisu do katastru nemovitostí. Toto označení se nazývá plomba a na výpisu z katastru nemovitostí je označeno písmenem P. Pokud tedy u kupované nemovitosti objevíme na listu vlastnictví označení P, mělo by nás to varovat, že se zápis u dané nemovitosti bude měnit.

Jak probíhá řízení o povolení vkladu

Nejčastějším zápisem do katastru nemovitostí je bezesporu vklad. Řízení o povolení vkladu probíhá ve čtyřech fázích: zahájení řízení, oprava návrhu na vklad, přezkoumání návrhu na vklad a předložených listin. Poslední fází je rozhodnutí katastrálního úřadu.

O zápisu do katastru rozhodne příslušný katastrální úřad

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí – zahájení řízení

Řízení je zahájeno okamžikem předložení návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí. Návrh na vklad musí splňovat tyto náležitosti: a) Označení katastrálního úřadu, který je příslušný k provedení daného vkladu. b) Přesná identifikace účastníků řízení, tedy jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo u fyzických osob, obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnických osob. c) Označení práv, která mají být do katastru nemovitostí zapsána, v případě koupě nemovitosti je to tedy zapsání vlastnického práva k nemovitosti kupujícímu. V návrhu na vklad, jak již název napovídá, se navrhuje pouze návrh na zápis nového práva, nemusí se uvádět, jaké právo má být vymazáno, to udělá katastrální úřad automaticky. Pokud návrh na vklad podepíší všichni účastníci právního úkonu, podává se tento návrh pouze v jednom vyhotovení. Podpisy nemusí být úředně ověřeny. Pokud však návrh na vklad podává pouze jeden účastník, musí být návrh na vklad podán v tolika vyhotoveních, kolik je účastníků řízení. Katastrální úřad v takovémto případě rozešle návrhy na vklad ostatním účastníkům s výzvou, aby vyjádřili svůj souhlas nebo nesouhlas s požadovaným návrhem na vklad. Pro urychlení celého zápisu se doporučuje sehnat si všechny potřebné podpisy již při samotném podání návrhu.

K žádosti je potřeba doložit i řadu dalších dokumentů

Povinné přílohy

Návrh na vklad musí být doplněn zákonem předepsanými přílohami: a) Listina, na základě které bude právo do katastru nemovitostí zapsáno (nejčastěji je to kupní smlouva, darovací smlouva…),tato smlouva je katastrálnímu úřadu podána v počtu o dva výtisky větším, než je počet účastníků řízení. b) Plná moc, dokládá se pouze tehdy, je-li některý z účastníků zastoupen zástupcem na základě plné moci. Účastnící řízení však nemusí být povinně zastoupeni advokátem nebo notářem. c) Nabývací titul, tedy listina, která prokazuje oprávnění vlastníka nakládat s danou nemovitostí, ale to pouze tehdy, byla-li nemovitost nabyta před 1.1.1993. Toto má souvislost se zřízením katastrálních úřadů (od 1.1.1993), kdy od státních notářství přebraly evidenci, tedy právní stav nemovitostí a registr práv k nemovitostem, nikoli však archívy. Od začátku roku 1993 si katastrální úřady veškeré potřebné listiny evidují, není je tedy třeba přikládat jako povinnou přílohu. d) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba. e) Překlad listiny, na základě které má dojít ke vkladu vlastnického práva, pokud není tato listina sepsána v českém jazyce.
ab
ab
ab
ab
ab