Kategorie

Je vlastní bydlení opravdu lepší než nájem?

Běžně se setkáváme s rozšířeným názorem, že pronájem znamená vyhazování peněz z okna, zatímco výhodnější je investovat do vlastního. Ale je to opravdu tak? Nese pronájem více rizik než vlastnictví?

Není nájem jako nájem

Podle české legislativy existuje právo vlastnické (tedy nemovitost v osobním vlastnictví) a právní důvod k bydlení, které opravňuje nájemce užívat byt na základě smluvního vztahu. A to ať už se jedná o pronájem bytu za tzv. tržní nájemné nebo tzv. dekret. Mezi nájemce ale patří i člen družstva, jehož právo užívat bytovou jednotku se zakládá na členství v družstvu.
Rozdíl v nájmu "státním" a "komerčním" spočívá v osobě nájemce a v regulaci výše nájemného státem. Pronajímatelem je tak v prvním případě stát, respektive obec, a v případě druhém fyzická nebo právnická osoba, či sdružení. Podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, který platí do 31. 10. 2010, zákon určuje stát jako zmocněného k určení výše nájmu. Po skončení své platnosti zákon předpokládá existenci vzájemné dohody, tzn. že dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem má přednost před uplatněním zákona.

Jak získat obecní byt

Náklady na získání obecního bydlení jsou de iuro téměř nulové. Byty jsou přidělovány na základě sociální potřebnosti - existuje tedy pořadník a fronty jsou dlouhé. Můžeme setkat i s legálními způsoby, jak záležitost urychlit, například vyplacení odstupného za uvolnění bytu nebo výměna za jiný byt. Nelegální je ale tzv. fiktivní výměna, která je v první řadě založena na neplatné smlouvě a nese proto hned několik rizik. Proto pokud uvažujete o tzv. "koupi dekretu", ujistěte se o průhlednosti celé transakce.

Výhody a nevýhody obecních bytů

Výhoda obecního bytu, jak už jsme zmínili, spočívá v investovaných prostředcích a zatím nízkém nájmu. K tomu lze přidat nulovou starost o rekonstrukci domu - to vše má plně v péči stát, který tím pověřuje obci. Na druhou stranu to ale znamená, že pokud obec nemá prostředky na udržování bytového fondu, následky jsou tristní. Nevýhodou je nemožnost jakýchkoli úprav nemovitosti a nejistota ohledně výše nájmu v blízké budoucnosti.

A co tržní nájem?

Pod pojmem tržní nájemné rozumíme takový nájem, který odráží vztah nabídky a poptávky na trhu, a který v sobě zohledňuje stav nemovitosti a lokalitu. Smluvní vztah, na kterém je založeno tržní nájemné, vzniká mezi pronajímatelem a nájemcem.

Výhody a nevýhody tržního nájmu

Vyšší nájemné je první nevýhodou, která každého napadne. Další může být poměrně rychlé ukončení nájemní smlouvy a fakt, že pronajímatel není povinen nájemci obstarat náhradní bydlení. Do třetice to je nemožnost jakýchkoli úprav nemovitosti. Za čtvrté bychom mohli jmenovat v neprospěch nájemce sepsanou nájemní smlouvu - ale to je faktor, který je nájemce schopen ovlivnit. Na nevýhodnou nájemní smlouvu prostě nepřistoupí.
Výhodou je naopak fakt, že pokud má dostatečné prostředky, nájemce si může vybrat takový byt a lokalitu, jaké mu vyhovují a přistoupit na takové podmínky, se kterými souhlasí. Veškeré větší opravy v bytě hradí pronajímatel. Nájemce není vázán hypotékou a z bytu se může odstěhovat v podstatě kdykoli (nájemní smlouvy počítají s cca 2-3měsíční výpovědní lhůtou), aniž by se musel starat o provoz nemovitosti.

Výhody a nevýhody osobního (družstevního) vlastnictví

Prestižnost tohoto bydlení zakládá fakt, že nemovitosti svou hodnotu ztrácejí zcela minimálně (pokud ovšem nekupujete byt v situaci, kdy je cena na trhu uměle navýšena hypotékami a úvěry z kreditních karet tak, jako k tomu dochází např. ve Velké Británii), a to i z hlediska generačního. Navíc všechny generace, které přijdou po vás, budou bydlet ve vlastním a prostředky, které by jinak investovaly do bydlení, mohou použít např. na vzdělání. Dalšími výhodami je 100% disponibilita jak s nemovitostí, tak i s vnitřním uspořádáním a výběr lokality i samotné dispozice bytu.
Mezi nevýhody můžeme rozhodně počítat vysoké náklady na pořízení. A to ať už využijete výhodných hypoték nebo úvěrů ze stavebního spoření, pokaždé musíte počítat s dlouhou dobou splatnosti a úvěr vám částku může navýšit o 30 až více jak 100% podle doby splatnosti. Vlastnictví, resp. členství, také neosvobuzuje od poplatků do fondu oprav, údržby společných prostor či od platby za plyn a elektřinu. Další nevýhody lze pak rychle shrnout: nutnost starat se o majetek, placení daní z nemovitostí a v případě dlouhodobých cest pak pronájem bytu či jiný způsob zabezpečení nemovitosti.
Foto: www.sxc.hu a www.thinkstockphotos.com
ab
ab
ab
ab
ab