Kategorie

Jak zapsat novostavbu do katastru nemovitostí

S výstavbou rodinného domu je již neodmyslitelně spjato velké množství úkonů, které musí každý stavebník před, během, ale i po samotné stavbě učinit. Před započetím stavby je nutné získat stavební povolení, v průběhu stavby je zapotřebí vést stavební deník a nakonec musíme získat kolaudační rozhodnutí.
 

Někteří stavebníci si mohou myslet, že tímto rozhodnutím je celá záležitost stavby ukončena, jiní si možná začínají klást otázku, kdo, kdy a jak novostavbu zaeviduje do katastru nemovitostí. Odpovědi na uvedené otázky lze nalézt v zákoně o katastru nemovitostí. Zjistíte, že každý vlastník je povinen ohlásit místně příslušnému katastrálnímu úřadu změny údajů týkajících se jeho nemovitostí a zároveň předložit listinu, která změnu dokládá.

Po dokončení stavby musí vlastník oznámit tuto skutečnost katastrálnímu úřadu.

S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Kdo ohlašuje změny katastru nemovitostí

Stavební úřady (i když vydávají kolaudační rozhodnutí, a tím vlastně stavbu legalizují) nemají žádnou povinnost v této věci jednat. Proto musí vlastník nemovitosti splnit zákonnou povinnost a změnu ohlásit katastrálnímu úřadu sám. Otálet se zápisem stavby do katastru nemovitostí není na místě, protože tuto povinnost musí vlastník splnit do 30 dnů ode dne, kdy změna vznikla – tj. do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Co je potřeba k zápisu?

K zápisu novostavby do katastru nemovitostí budete potřebovat geometrický plán, kterým byla stavba zaměřena, doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, pokud se stavbě přiděluje a samotné kolaudační rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem a doložku o dni nabytí právní moci rozhodnutí. Všechny uvedené listiny musí být předloženy katastrálnímu úřadu v originále nebo v úředně ověřené kopii. Jako vlastník novostavby se do katastru zapíše osoba, která je v kolaudačním rozhodnutí uvedena jako stavebník. V případě, že by měla být při této příležitosti zapsána jako vlastník i jiná osoba, je třeba přiložit další listinu, která tuto skutečnost potvrzuje.

V katastru nemovitostí bude jako vlastník novostavby zapsána osoba, jež je uvedena v kolaudačním rozhodnutí jako stavebník

Pozor na pokutu

V případě, že zákonnou povinnost nesplníte, popř. ji splníte opožděně, číhá na vás nebezpečí uložení pokuty. Pokud se tohoto prohřešku dopustí fyzická osoba, může jí být uložena pokuta až do výše trojnásobku minimální mzdy. Náležitosti, jaké má mít návrh na zápis stavby do katastru nemovitostí, již znáte, podrobnější informace získáte od pracovníků katastrálních úřadů nebo na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz).

ab
ab
ab
ab
ab