Kategorie

Jak se platí daň z převodu nemovitostí?

Při prodeji nemovitostí vzniká řada daňových problémů. Daň z převodu nemovitostí je jednou z tzv. majetkových daní, se kterou se každý kupující či prodávající při převodu nemovitosti setká.

I prodej novostavby podléhá dani z převodu nemovitostí

Co podléhá dani z převodu nemovitostí?

Dani z převodu nemovitostí podléhají úplatné převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem, úplatná vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, směna nemovitostí a rovněž bezúplatné zřízení věcného břemene či jiného podobného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním.

Kdo daň platí?

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je: a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí či exekuci, vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, vydražení nebo ve veřejné dražbě aj. c) oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni d) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně; U převodu vlastnictví k nemovitostem ze společného jmění manželů podávají přiznání samostatně oba manželé, přičemž jejich podíly jsou stejné. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

Co tvoří základ daně?

Základem daně je při prodeji vyšší ze dvou cen – z ceny sjednané (uvedené v kupní smlouvě) a z ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku, platné v den nabytí nemovitosti. Dále je základem daně cena bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo jiného obdobného plnění, oceněná podle zákona o oceňovaní majetku, popř. cena sjednaná, jde-li o převod nemovitostí z vlastnictví obce či kraje.

Jak postupovat?

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž: a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí b) nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí c) bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí či exekuci d) nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti uvedený v písmenech a) až c);

Sazba daně z převodu nemovitostí je 3 % ze základu daně

Na co nesmíme zapomenoutSoučástí daňového přiznání musí být ověřený opis nebo ověřená  kopie smlouvy, kterou se osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. Další přílohou je znalecký posudek o ceně, jde-li o úplatný, nebo bezúplatný převod  vlastnictví k nemovitosti.
ab
ab
ab
ab
ab