Kategorie

Jak podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, I. část

Každý, kdo si hodlá koupit dům, byt nebo pozemek, bude k úspěšnému provedení zamyšlené transakce potřebovat vypracovat dva právní dokumenty – kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Prvním dokumentem, v obecném povědomí dobře známým, je samotné znění kupní smlouvy, na kterém se smluvní strany (prodávající a kupující) vzájemně dohodnou a svoji vůli zpečetí vlastnoručními podpisy. K nabytí vlastnického práva je ovšem nutný jeho vklad do katastru nemovitostí. Proto bude nezbytné vypracovat druhý právní dokument – tzv. „Návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí“.

Abyste nabyli vlastnické právo k pořizované nemovitosti, musíte toto právo vložit do katastru nemovitostí

Kdo podává návrh

Samotné řízení o povolení vkladu zahájí místně příslušný katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Navrhovatelem vkladu může být jeden účastník smlouvy – fyzická nebo právnická osoba, ale také všichni účastníci smlouvy (tato varianta se doporučuje). Rovněž existuje možnost, že navrhovatelem může být i jiná oprávněná osoba, kterou se rozumí právní zástupce účastníka, zmocněný k tomu úkonu na základě plné moci.

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí mohou podávat všichni účastníci smlouvy

Co musí návrh obsahovat

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat některé podstatné náležitosti, které zajistí účastníkům řízení bezproblémové přijetí a vyřízení této záležitosti : • označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen (např. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc) • označení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí: jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo u fyzické osoby, název, sídlo a identifikační číslo osoby právnické • označení práva (vlastnické, právo odpovídající věcnému břemeni apod.), které má být zapsáno: práva lze označit přímo popisem, ke kterým nemovitostem a ve prospěch koho mají být do katastru nemovitostí zapsána; je možné právo označit také odkazem na příslušnou část smlouvy nebo jiné listiny, na základě které má být toto práva do katastru nemovitostí zapsána (např. dle čl. III. přiložené Kupní smlouvy) Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení návrhu nebo dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu. Místně příslušný katastrální úřad k vyřízení podaného návrhu se určuje podle polohy převáděné nemovitosti.
ab
ab
ab
ab
ab