Kategorie

Jak na darovanou nemovitost?

Pokud budete mít štěstí, může se vám podařit vyřešit bytovou situaci celkem jednoduše a navíc se zanedbatelnými finančními náklady. Klasickým případem je například model, kdy rodiče darují dům či byt svým dětem. I v takovém případě je však nutné zabezpečit několik právních nezbytností.
K převodu nemovitosti formou daru je nutná písemná smlouva. Darování lze charakterizovat jako dvoustranný právní úkon mezi dárcem a obdarovaným, při kterém dochází k bezúplatnému a zcela dobrovolnému převodu vlastnického práva z dárce na obdarovaného. Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, které jsou mu na nemovitosti známy. Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Právo domáhat se vrácení daru je osobním právem dárce, tudíž je nemohou jiné osoby po smrti dárce vyžadovat.

Na darovanou nemovitost se vždy váže i daňová povinnost

Pozor na darovací daň

S darováním nemovitosti je úzce spjata i daňová povinnost, u nemovitostí totiž žádné osvobození neexistuje. Obecně platí, že daň darovací platí nabyvatel, za její zaplacení však ručí dárce. To znamená, že pokud darujete někomu nějaký majetek a on darovací daň nezaplatí, obrátí se správce daně na vás. Základem daně darovací je cena bezúplatně nabytého majetku – u nemovitostí se zjišťuje znaleckým posudkem. Sazby daně jsou diferencované podle zařazení poplatníků do skupin dle míry příbuzenského vztahu. Je-li vyměřená daň nižší než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.

Limit 30 dnů

U darování nemovitostí musíte podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne, kdy vám byla doručena smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Pokud jde o darování nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, musí poplatník podat přiznání do 30 dnů ode účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti. Znalecký posudek o ceně nemovitosti je rozhodujícím činitelem při vyměření daně. Správce daně pak daň vypočte a vyměří tzv. platebním výměrem. Obdarovaný pak musí zaplatit daň do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Limit na podání daňového přiznání činí při darované nemovitosti pouhých 30 dnů

Sazba daně darovací

Pro účely výpočtu daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k dárci. Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
I. skupina Patří sem příbuzní v řadě přímé a manželé
II. skupina Patří sem příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
III. skupina Patří sem ostatní fyzické a právnické osoby
 Daňové sazby daně darovací

základ daně od - do (mil. Kč)

sazba daně pro dědice zařazené do I. skupiny

sazba daně pro dědice zařazené do II. skupiny

sazba daně pro dědice zařazené do III. skupiny

0-1

1,00%

3,00%

7,00%

1-2

10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč

30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč

70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč

2-5

23 000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč

65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč

160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč

5-7

68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč

185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč

520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč

7-10

102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč

285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč

820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč

10-20

162 000 Kč a 2,5 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč

465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč

1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč

20-30

412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč

1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč

3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč

30-40

712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč

1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč

5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč

40-50

1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč

2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč

8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč

50 a více

1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

Pozn.: základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a samotná daň pak na celé koruny nahoru. Příklad: Darují-li například rodiče synovi byt, jehož hodnota byla znaleckým posudkem stanovena na 950 000 Kč, místně příslušný finanční úřad vyměří daň ve výši 9 500 Kč (tj. 1% z 950 000 Kč).
ab
ab
ab
ab
ab