Kategorie

Hlasování ve společenství vlastníků bytových jednotek

Pravidelné shromáždění SVJ zpravidla provází změny a rozhodnutí, které je třeba odhlasovat. Jak hlasování SVJ probíhá? Má hlas každého vlastníka stejnou váhu?
Povinností každého společenství vlastníků jednotek je uskutečnit Shromáždění alespoň jednou za rok. Zástupci výboru rozešlou všem členům Společenství pozvánky, a to nejméně patnáct dní před zahájením Shromáždění. Hlasování v rámci SVJ má svoje pravidla. (Foto: pressmaster, Bigstockphoto) Program a jeho jednotlivé body, které se na Shromáždění budou probírat, je možné natisknout přímo na pozvánky, v jiném případě musejí být přístupné k nahlédnutí každému členu Společenství (například je umístit na webové stránky daného SVJ nebo vyvěsit na domovní vývěsku v domě). Z každého Shromáždění SVJ se provádí zápis, který ale nevyžaduje přítomnost notáře.

Kdy lze v SVJ hlasovat?

Sejde-li se Shromáždění SVJ za účelem hlasování, podle zákona musejí být přítomni vlastníci, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. Hlasovat a rozhodovat tak mohou vlastníci s většinovým podílem, aniž by byli přítomni všichni vlastníci SVJ. Zákon ale neumožňuje hlasovat a rozhodovat vlastníkům s nadpoloviční většinou hlasu v případě, že se jedná o zásadní změny společných částí domu. Nejméně tři čtvrtiny hlasů je zapotřebí, hlasuje-li se o modernizaci či rekonstrukci domu, také v případě, že je nutné pro úpravy domu odhlasovat bankovní úvěr nebo při schvalování či změnách stanov předmětného SVJ a při výběru a hlasování správce domu. Hlasování je důležité například při rozhodování o rekonstrukci. (Foto: Gudella, Bigstockphoto) Jde-li o úvěr a především o zástavní právo, platí, že vlastník, který nesouhlasí se zástavním právem jeho jednotky, nebude tudíž zastavena a smlouva o zástavním právu se vlastníka týkat nebude. O smlouvě se však hlasuje a pro její schválení jsou nutné tři čtvrtiny hlasů. Nadpoloviční většina hlasů postačí při schvalování záloh pro správu domu, při volbě členů výboru a schvalování odměn za jejich odvedenou práci. Všech hlasů vlastníků jednotek je potřeba k přijetí usnesení, pokud se mění účel užívání konkrétní stavby/domu.

Jeden vlastník, jeden hlas?

Přijetí usnesení, čili hlasování je přímo závislé na počtu hlasů vlastníků jednotek. Na každou jednotku ve Společenství připadá jeden platný hlas a to i v případě, že jeden vlastník vlastní více jednotek. Jeden vlastník tedy může hlasovat s takovým počtem hlasů, kolik jednotek vlastní. Hlasování se nemusí účastnit oba z manželů, jsou-li oba vlastníky, stačí přítomnost pouze jednoho z nich. Manželé, ač jsou oba vlastníky, nemohou hlasovat proti sobě. Stále platí, že každá jednotka má jeden hlas. Při hlasování SVJ je třeba přítomnosti členů s nadpolovičním podílem hlasů. (Foto: Yuri_Arcurs, Bigstockphoto) Podobně je tomu u podílového spoluvlastnictví. Při hlasování, jsou-li podílníci jiného názoru a nemohou se shodnout, rozhoduje váha hlasu. To znamená, že platí hlas spoluvlastníka s větším podílem jednotky. Pokud vlastní oba stejný podíl, pak se při neshodě v hlasování jejich hlas vykazuje jako neplatný. Hlasování se nemůže samostatně účastnit ani ten podílník, který vlastní menší podíl jednotky. Do zápisu o hlasování se tento podílník zapíše jako nepřítomný vlastník.
ab
ab
ab
ab
ab